Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op slinksche wijze bij het geneeskundig onderzoek een ander persoon in de plaats gesteld wordt van hem, op wiens leven de verzekering is aangevraagdDit bedrog is reeds meermalen ontdekt, doordat uit de verklaring omtrent de oorzaak van het overlijden bleek, dat de verzekerde ten tijde van het onderzoek onmogelijk gezond kon geweest zijn, en dat zijn kwaal toen noodzakelijk ontdekt had moeten worden.

Ter illustratie van nog andere listige kunstgrepen, vinde een mij bekend voorbeeld hier een plaats. Een geneesheer, zich bewust van een nierlijden, weet door een eenvoudig middel elk spoor daarvan tijdelijk uit de urine te doen verdwijnen. Hij wordt door de Maatschappij, bij welke hij een aanvrage teekende, aangenomen en overlijdt kort daarop. Uit de verklaring van den collega, die hem behandelde, bleek toen, dat hij reeds aan zijn kwaal leed, toen hij onderzocht werd. Zijn vrouw bekende daarop het gepleegde bedrog. Zonder de verklaring van den huisdoctor ware de Maatschappij schandelijk bedrogen geworden; zoo die medicus haar niet had afgelegd, zou hij tot dat bedrog de hand geleend hebben.

Enkele doctoren wenschen alleen dan de verklaring af te geven, wanneer er werkelijk bedrog heeft plaats gehad; doch hoe willen zij daarover oordeelen? Het bedrog toch kan alleen blijken uit een vergelijking van de werkelijke doodsoorzaak met de resultaten van het vroeger ingestelde onderzoek, en die resultaten zijn hun meestal onbekend! Bovendien schenden zij ook op die wijze zonder twijfel het geheim, dat zij meenen te moeten bewaren, 't Is geheel zonder zin de verklaring wèl bij den een en niet bij den ander te weigeren, omdat men nooit a priori zeggen kan, in welke gevallen zij een bedrog aan het licht zal brengen en in welke niet. Veel meer dan men denkt komt zulk bedrog voor, zelfs thans, nu vele Maatschappijen onwrikbaar aan hun eisch vasthouden; hoe onrustbarend zou het toenemen, wanneer zij daarvan afstand deden; want die concessie zou het bedrog direct uitlokken! — Nog dient hier te worden gewezen op de opvatting, door sommige doctoren gehuldigd, als zouden zij in geen geval mogen medewerken tot het ontdekken van een bedrog, gepleegd door hunne patiënten. Ik laat deze opvatting hier verdir onbesproken; zij is zóó in strijd met het rechtsbewustzijn van velen in den lande, dat eene bespreking daarvan allicht aanleiding zou kunnen geven tot het maken

!) Zie blz. 40.

Sluiten