Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verklaring Ol&trontdedoods°°rzaak als console op het ge58««knndig on"wsoek.

<leBotlekenis van

°<£a»i,° d°0ds<is«kekV°0r d°

van hatelijke opmerkingen — en dit privilege wensch ik aan op dit punt prikkelbare heeren medici te laten.

Voor de Maatschappijen opent zich door het inzien der bedoelde verklaring bovendien de mogelijkheid, om de deugdelijkheid van de onderzoeken harer verschillende doctoren te controleeren. Immers, zoo b.v. Dr. A. heden een persoon volkomen aannemelijk verklaart, en die persoon na enkele weken overlijdt, en dat wel, blijkens verklaring van zijn huisdoctor, aan longtering, waaraan hij al sinds jaren leed, dan is Dr. A. óf nonchalant, óf erger! In enkele landen moet men steeds op zulke zaken bedacht zijn.

Ook deze controle komt sommigen doctoren buitengewoon onbehoorlijk voor en de mogelijkheid daarvan wordt door hen aangevoerd als bezwaar tegen het afgeven der bewuste verklaring. De eer van den medischen stand wordt er zelfs bijgehaald. Nu, ik heb nog nimmer gehoord, dat de eer van eenigen stand bevorderd werd, doordat men aan noncholance, of erger, de hand boven het hoofd hield. Maar — om dezelfde reden als boven aangegeven —, ook de verdere bespreking van deze zaak blijve achterwege.

Ten slotte, en in de voornaamst plaats, dien ik te wijzen op het belang, dat elke Maatschappij bij het te-weten-komen van de doodsoorzaak harer verzekerden heeft, ter wille van de statistiek. Al die waarnemingen toch, over vele jaren verzameld, geven, in verband met sexe en ouderdom van de overledenen, hoogst belangrijke uitkomsten, niet alleen voor de Levensverzekering, maar ook voor de geneeskundige wetenschap zelve.

De Nederlandsche medici, die zoo verbazend heftig zijn in hun strijd tegen de Maatschappijen, welke ondeugend genoeg zijn, prijs te stellen op de aangifte van de doodsoorzaak, hebben meermalen blijk gegeven van de beteekenis dier uitkomsten geen flauw begrip te hebben. Zij weten blijkbaar niet, wat op dit gebied door de eendrachtige samenwerking van medici en levensverzekeraars, met name in Amerika, Duitschland en Zweden, reeds werd tot stand gebracht. Evenmin begrijpen zij, dat een der resultaten van dien arbeid het verblijdende verschijnsel is, dat velen, die tot dusverre onverzekerbaar geacht werden, thans wèl voor een verzekering in aanmerking kunnen komen. Zij zijn dus blind voor het publieke belang, dat in het spel is. Jazelfs, zij durven in heftige couranten-artikelen verklaren, dat vrees voor 'n beetje geldelijk verlies, de eenige reden is, die ooit voor het verlangen der verklaring is aangevoerd; en dat, niettegenstaande ontegenzeggelijk de wensch,

12*

Sluiten