Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

ZEVENDE HOOFDSTUK. Levensverzekering-Maatschappijen en Begrafenisfondsen.

Lang heb ik geaarzeld, of ik het verschil tusschen LevensverzekeringMaatschappijen en Begrafenisfondsen tot het onderwerp van een mijner Hoofdstukken maken zoude. Er bestaat n.1. bij zeer velen op dit punt een overgevoeligheid, die aanleiding geeft tot verkeerde opvattingen. Er zijn Directeuren van Begrafenisfondsen, die in het constateeren van een dergelijk verschil een soort van geringschatting, een soort van beleediging van hun bedrijf zien, en meenen, dat men daardoor de Begrafenisfondsen onder de Levensverzekering-Maatschappijen stelt. Tegen die opvatting moet ik van den aanvang af opkomen. Naar mijn inzien kan men zeer goed een verschil tusschen beide inrichtingen erkennen, zonder daarom de eene boven de andere te stellen. Een Begrafenisfonds, dat goed ingericht is, werkt even voortreffelijk, heeft vooral een even zedelijke strekking, als een solide Levensverzekering-Maatschappij; beide instellingen kunnen, nevens elkander werkende, ieder op haar wijze en in haar kring, zegen verspreiden; maar juist in die wijze van werken en in dien kring, waarin zij zich bewegen, kunnen groote punten van onderscheid bestaan, die echter noch vóór noch tegen één van beiden pleiten!

Hoewel ik mij in dit werk meer in het bizonder bezig houd met het bedrijf der Levensverzekering-Maatschappijen, maak ik dus ditmaal een uitstapje op het gebied van het bedrijf der Begrafenisfondsen.

I.

Zonder twijfel is het de behoefte geweest, om de nagelaten betrekkingen in staat te stellen, aan een gestorven familielid de laatste eer

Een Mik in de 6* schiedcnis AetV' grafenisfondse»'

Sluiten