Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelig, dat men er zijn hoofd- of eenig bedrijf van maakte. Om de zaak aantrekkelijker te maken, noemde men haar dan soms „Sociëteit" of „Maatschappij", zonder dat er eenige kwestie van was, haar inderdaad dien vorm te geven, waardoor zij werkelijk meerdere waarborgen geschonken zou hebben. Tegen het onrechtmatig gebruik van zulke woorden schijnt volgens onze Wetten geen middel te bestaan, en nog voor betrekkelijk korten tijd heeft men een z.g. „LevensverzekeringSocieteit" zien oprichten, die niets meer was dan een particuliere onderneming van twee personen. Een tweede eigenaardigheid, waardoor dergelijke ondernemingen zich vaak kenmerken, is deze, dat zij zich Levensverzekering-ondernemingen noemen, hoewel zij zich alleen met het bedrijf der Begrafenisfondsen bezig houden. Curieus is het soms, den „Directeur" van zulke ondernemingen een bezoek te brengen. Één heb ik er leeren kennen, die op een boven-achterkamertje op een grachtje te Amsterdam woonde, waar hij met vrouw en twee kinderen huisde. Hij kon niet schrijven, en inde eenvoudig wekelijks eenige premiën, waarvan hij nu en dan eens een uitkeering deed, zooals het viel. Toch waren zonder twijfel zijne verzekerden in de meening, dat zij lid van een ernstig Fonds waren. Het zijn juist ondernemers van dit gehalte, welke door chicanes, bedriegerijen of faillissementen zooveel ertoe hebben bijgedragen, het bedrijf der Begrafenisfondsen (zoo nuttig en zegenbrengend op zichzelf!) in discrediet te brengen, en daardoor indirect het vak der Levensverzekering te schaden; want het onderscheid, dat ik in dit Hoofdstuk uiteenzet, bestaat niet in de oogen van het meerendeel van het publiek, en wat een Begrafenisfonds misdoet (vooral, als het zich Levensverzekering-Maatschappi) noemt\) wordt op den kerfstok der Levensverzekering in het algemeen geschreven.

Diegenen onder de particuliere ondernemers, die verstandig en eerlijk waren, hebben gewoonlijk van hunne Fondsen in het wezen — en niet alleen in naam! — Naamlooze Vennootschappen gemaakt; en ook wordt het bedrijf der Begrafenisfondsen door vele andere ondernemingen uitgeoefend, welke van den aanvang af in dien vorm gegoten waren. Daarnevens ontstonden talrijke Onderlinge Maatschappijen en Maatschappijtjes, die meestal plaatselijk werkzaam zijn, en dikwijls gratis bestuurd worden. Zij hebben dan meer het karakter van Vereenigingen tot onderling hulpbetoon. Dergelijke Fondsen bieden natuurlijk voor hunne leden meer waarborgen dan de précaire ondernemingen van een enkel, dikwijls zeer obscuur individu. Maar volkomen betrouw-

Sluiten