Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar zijn zij eerst dan, wanneer de Bestuurders zich door deskundigen op voldoende wijze laten vóórlichten, zoodat hunne ondernemingen, die zich uitkeeringen bij overlijden ten doel stellen, ook inderdaad rekening houden met de wetten, waaraan het overlijden der menschen onderworpen is. Fondsen, hoe eerlijk ook beheerd, en hoe onberispelijk overigens ook ingericht, waarbij dit niet het geval is, moeten — al zitten bij de Bestuurders de beste bedoelingen voor — onvermijdelijk op teleurstellingen uitloopen.

Onder de eigenlijke Levensverzekering-Maatschappijen zijn er verscheidene, die, nevens haar eigenlijk bedrijf, ook dat der Begrafenisfondsen uitoefenen, hetzij dat dit reeds bij haar oprichting beoogd werd, hetzij dat zij later besloten hebben, zich ook op dergelijke verzekeringen van kleine bedragen toe te leggen. Zulke Maatschappijen hebben voor die kleinere verzekeringen dan gewoonlijk een afzonderlijke afdeeling, die zij: „Volksverzekering", „Begrafeniskas", „Arbeiderskas", „Sterftekas", of hoe dan ook, noemen. En dat zij deze zaken gesplitst houden van hare overige opcratiën, is zeer juist gezien, want zij moeten noodzakelijk op geheel andere wijze gedreven worden.1)

II.

Het Begrafenisfonds kent, uit den aard der zaak, slechts die verzekeringen, waarbij het overlijden een uitkeering veroorzaakt, terwijl daarentegen Levensverzekering-Maatschappijen een zeer groote verscheidenheid van andere tarieven hebben: verzekeringen bij leven, pensioenen, enz.

Maar zelfs de eigenlijke verzekering bij overlijden heeft bij de twee instellingen een ander karakter. De Levensverzekering-Maatschappij stelt zich daarbij ten doel (wel niet steeds, maar toch in verreweg de meeste gevallen), het geldelijk nadeel, dat het overlijden van den kostwinner van een gezin mèt zich brengt, zooveel mogelijk weg te nemen en de bron van inkomsten, die door dat overlijden voor het gezin opdroogt, tenminste gedeeltelijk, door andere middelen te vervangen. De uitkeering van een Begrafenisfonds daarentegen heeft volstrekt niet zulk een versterking van inkomsten voor de nagelaten betrekkingen

Het Begrafe' nisfondB keJ>' slechts enkel6 soorten van ver' zekering.

Verschil van de. verzekering hJJ overlijden hij V vensverzekerinS' Maatschappijen en B9grafeni«' fondsen.

x) Grootere Maatschappijen, die hoofdzakelijk haar werk maken van kleine post pleegt men „Volksverzekering-Maatschappijen', te noemen.

Sluiten