Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten doel, doch in de eerste plaats de dekking van de uitgaven, welke het overlijden van een lid van het gezin mèt zich brengt, van de begrafeniskosten en dergelijken. Dit verschil in bestemming van de verzekerde sommen is niet slechts een theoretisch onderscheid, maar grijpt diep in de practijk. Immers daaruit volgt, dat die verzekerde sommen bij Begrafenisfondsen een veel kleiner gemiddeld bedrag zullen uitmaken dan bij Levensverzekering-Maatschappijen, omdat zij hier een blijvende bron van inkomsten moeten vormen — of tenminste tot het scheppen daarvan in staat moeten stellen —, terwijl zij daar uitsluitend dienen tot dekking van een betrekkelijk geringe uitgave inééns. Dit verschil in de verzekerde bedragen is dan ook een karakteristiek onderscheid tusschen beiden, en, terwijl een eigenlijke Levensverzekering-Maatschappij geen posten sluiten zal b.v. beneden / 500 of / 1000, zal men zich bij een Begrafenisfonds voor / 50, of zelfs voor nog minder, kunnen verzekeren. Er is echter nóg iets. Daar de verzekering bij een Levensverzekering-Maatschappij meestal een vergoeding beoogt voor de geldelijke waarde, die het leven van een bepaald persoon vertegenwoordigde, zal zulk een verzekering gesloten worden op het hoofd van den kostwinner van een gezin, van den schuldenaar, die zijn schuld door eigen arbeid aflost, of van eenig dergelijk persoon. Een ernstige Levensverzekering-Maatschappij zal dan ook, vooral bij belangrijke posten, wel degelijk naar het motief der verzekering informeeren; en wanneer zij ziet, dat zware sommen verzekerd worden op het hoofd van iemand bij wiens leven niemand blijkbaar eenig geldelijk belang heeft, zal dit haar een spoorslag zijn tot groote voorzichtigheid, tot onderzoek en misschien wel tot het afwijzen van den post. Zij wijdt dus groote aandacht aan iederen verzekerde individueel, en moet dat doen, wil zij niet soms aanleiding geven tot misbruiken en tot schade van zichzelve. Geheel anders het Begrafenisfonds. Iedereen moet sterven, ieders begrafenis veroorzaakt kosten, bij ieders dood wordt dus de geldelijke schade geleden, die een Begrafenisfonds geroepen is te vergoeden. A priori kan dat worden aangenomen, en met de individuen der verzekerden behoeft dus hier veel minder rekening te worden gehouden. Een onderzoek naar het motief der verzekering is onnoodig: dat motief is steeds en bij elk persoon aanwezig. Niet alleen de kostwinner, niet alleen de schuldenaar wordt bij een Begrafenisfonds verzekerd: neen, elk lid van een gezin, kinderen, vrouwen, niemand uitgezonderd, „kan in een Fonds gaan" — zooals de volksuitdrukking luidt —, want wie

Sluiten