Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunner ook komt te sterven, de begrafenis zal steeds kosten veroorzaken, even goed als die van het hoofd des gezins.

Ook bij kinderen is dit het geval; vandaar, dat verzekeringen op het leven van kinderen, die bij Levensverzekering-Maatschappijen nimmer voorkomen, bij Begrafenisfondsen zeer gewoon zijn. Ja zelfs, men kan gerust verklaren, dat een Begrafenisfonds zijn doel missen zoude, zoo het die verzekeringen niet afsloot. Hoe toch zou de werkman, en, in het algemeen, hoe zouden de „kleine luiden" de kosten kunnen dragen, aan de begrafenis van hunne overleden kinderen verbonden, wanneer niet het Begrafenisfonds hun de gelegenheid schonk, ook in dat geval een kleine uitkeering te erlangen?

Daarom ook hebben vele Begrafenisfondsen de zoogenaamde „vrije uitkeeringen" ingevoerd. Wanneer de volwassen leden van een gezin bij hen verzekerd zijn, verbinden zij zich n.1., ook ingeval van het overlijden van kleine kinderen uit dat gezin, een kleine som uit te keeren, zonder dat daarvoor een bizondere contributie betaald behoeft te worden.

Het spreekt vanzelf, dat wij hier feitelijk staan voor iets onwetenschappelijks, uit het oogpunt van den actuaris beschouwd. Daarom kan het slechts toejuiching verdienen, dat in den kring der Begrafenisfondsen zeiven stemmen opgaan, die het systeem der vrije uitkeeringen veroordeelen.

Anderzijds zou men te ver gaan, wanneer men Fondsen, die wèl vrije uitkeeringen toestaan, daarom alleen onder de niet-solide rangschikte. De resultaten van oude en groote Fondsen kunnen van dien aard zijn, dat zij zonder bezwaar de vrije uitkeeringen kunnen handhaven. Voor jonge Fondsen van kleinen omvang ligt daarin echter steeds een gevaar.

In vroeger tijd werd tegen alle kinderverzekeringen, maar vooral tegen het systeem der vrije uitkeering, op anderen grond sterk te velde getrokken. Men sprak veel over het geldelijk belang, dat behoeftige ouders bij het overlijden van hunne jonge kinderen hadden, en men hoorde fluisteren van opzettelijke verwaarloozing (en erger!), alleen met het doel, de geringe uitkeering (meestal beneden ƒ 10) in handen te krijgen. Rondweg kom ik ervoor uit, dat ikzelf tot een dergelijke zienswijze overhelde, en daarvan in het algemeen ook nog niet teruggekomen ben. Wèl echter voor zooverre ons eigen land betreft, en het doet mij inderdaad genoegen, dat ik mij in deze heb kunnen laten „bekeeren".

Verzekeringen of het leven van kinderen bij Begrafenisfondsen-

Vrije uitkeering

Bezwaren teM verzekeringen 01

het leven vftp kinderen.

Sluiten