Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bekwamen geneesheer vereischt wordt. Afgescheiden van de omstandigheid, dat de kosten van zulk een onderzoek uit de kleine contributiën, welke men bij een Begrafenisfonds betaalt, niet zouden kunnen bestreden worden, is groote nauwgezetheid bij het onderzoek voor zulk een Fonds ook minder noodig. Immers het zeer groote aantal der verzekeringen en haar gering gemiddeld bedrag verdeelen het risico voor het Begrafenisfonds op veel gelijkmatiger wijze dan voor de Levensverzekering-Maatschappij, wier posten aanzienlijker, doch minder talrijk zijn. Bij de Begrafenisfondsen zijn in hoofdzaak te dezen opzichte drie methoden te onderscheiden:

Enkele fondsen nemen genoegen met een eenvoudige verklaring van hun Bode, dat de persoon in kwestie een goede gezondheid geniet.

Andere verlangen een gezondheidsattest van den huisdoctor.1) Weer andere zijn slechts dan tevreden, wanneer een door hen aan

te wijzen geneesheer zulk een attest, na een oppervlakkig onderzoek,

kan afgeven.

Over dit alles is nog zeer veel en zelfs veel belangrijks te zeggen, doch dit ligt thans niet op mijn weg. Mijn doel is voorshands slechts dit, duidelijk aan te toonen, hoe ook op het punt van het geneeskundig onderzoek een belangrijk verschil bestaat tusschen Begrafenisfondsen eri Levensverzekering-Maatschappij en.

IV.

Wanneer men thans vraagt, welke practische gevolgen al de aangevoerde punten van onderscheid hebben kunnen, antwoord ik, dat deze twee gelijksoortige, maar toch zoo uitéénloopende instellingen, zoo wegens haar verschillend doel als wegens haar verschil van inrichting, ieder een afzonderlijke wettelijke regeling behoeven. Werden zij door één Wet beheerscht, deze zou een mengelmoes worden van bepalingen, die nu eens alleen op de eene, dan eens alleen op de andere

]) Uit het feit, dat vele geneesheeren zulk een verklaring omtrent den gezondheidstoestand hunner patiënten niet meenen te mogen afgeven, is wellicht de kiem ontstaan voor den weerzin, dien vele doctoren (Begrafenisfondsen en Levensverzekering-Maatschappijen als één en dezelfde instelling beschouwende!) toonen, waar het het afgeven eener verklaring omtrent de doodsoorzaak voor Levensverzekering-Maatschappijen geldt. (Zie blz. 174 v.v.)

Afzondei-liJ1",, wettelijke rel?" ling van Leve»",

verzekering' Maatschappij en Begrafen'»' fondsen.

Sluiten