Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„maakt en uitvaardigt, die hij in 't geheel niet, of onvolledig en eenzijdig „kent."

Moge het verlangen naar Staatstoezicht, naar mijn inzien, ongemotiveerd zijn, begrijpelijk is het bij de tegenwoordige volkomen anarchie op het gebied der Levensverzekering in Nederland zeker. De leeken, die in deze echte wa^kwestie het hoogste woord meenen te mogen voeren, weten namelijk niet, dat tegenover Staatstoezicht niet de anarchie op het gebied der Levensverzekering staat, maar dat bevredigende wettelijke regeling volgens een ander systeem mogelijk is.1)

In dit Hoofdstuk hoop ik aan te toonen, waarom vele vakmannen Staatstoezicht op Levensverzekering-Maatschappijen afkeuren, en een andere regeling wenschen.

In de meeste landen, zoo in Europa als elders, moet elke Onderneming van Levensverzekering, die hare werkzaamheden aldaar wenscht te beginnen, daartoe eerst de vergunning van den Staat of van de Rechtbank verkrijgen. Die vergunning of concessie kan slechts verleend worden, wanneer aan zekere wettelijke voorschriften is voldaan, welke in het eene land verder strekkend en bezwaarlijker te vervullen zijn dan in het andere. In het algemeen kan men zeggen, dat elk land in dit opzicht aan buitenlandsche Maatschappijen zwaardere eischen stelt dan aan binnenlandsche, hetgeen volkomen in overeenstemming is met de geheime bedoelingen van den Wetgever, waarover ik later hoop te handelen.2) Toch is buitenlandsche concurrentie zonder eenigen twijfel een machtige stimulans voor alle binnenlandsche ondernemingen, om met volle kracht bij den arbeid te blijven, om steeds verbeteringen in te voeren, steeds bedacht te zijn, den verzekerden zoo gunstige conditiën te bieden als met de eischen der soliditeit maar overeen te brengen is, in één woord zij is een machtige factor voor een krachtige ontwikkeling van het

Concessie en eoi>'

!) Er moet mij hier een allertreurigste bekentenis van het hart. Vroeger waren de Levensverzekering-Maatschappijen in Nederland eenstemmig in hun afkeer van Staatstoezicht. In de latere jaren hebben enkele harer blijk gegeven van een verandering van zienswijze. Dat is haar recht. Maar allerschandelijkst is het, dat in den concurrentiestrijd (natuurlijk op de meest „vertrouwelijke" wijze) nu en dan tegen deze of gene Maatschappij de omstandigheid wordt aangevoerd, dat zij tegen Staatstoezicht gekant is. Het bekende monster „men" zou dit dan toeschrijven aan vrees voor het ontdekken van belangrijke tekortkomingen!

Ik zou dit hier niet durven mededeelen, als ik het niet zwart op wit gezien had.

'-) Zie in dit hoofdstuk onder V, „Protectie-zucht".

Sluiten