Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzamelen van het noodige materieel: de macht tot oordeelen en tot beslissen berust bij hèm en bij hèm alléén.

Controle door een Commissie werd vroeger meestal niet uitvoerbaar geacht, èn wegens de uit den aard der zaak langzame wijze van werken eener Commissie èn wegens de moeielijkheid voor zulk een veelhoofdig lichaam zich in de ingewikkelde organisatie van elke LevensverzekeringMaatschappij in te werken. Bovendien achtte men het gevaar niet gering, dat — waar oneenigheid omtrent een te nemen maatregel in den boezem der Commissie zelve ontstaan mocht — de minderheid zich niet goedschiks naar de meening der meerderheid schikken zou. Immers het gold hier belangen van derden, en waar men die in gevaar achtte, zou men niet mogen zwijgen, zelfs al stond men alleen in zijn opinie!

Toch kiezen de moderne Wetgevers meer en meer juist dit systeem van controle. Er zijn in de latere jaren in enkele landen Commissiën in het leven geroepen, die „in corpore" het opzicht over de Levensverzekering-Maatschappijen uitoefenen. In de Wetgeving worden dan meestal de principes aangegeven, waarnaar dat opzicht zich te regelen heeft, en de eischen, die het aan de Maatschappijen stellen moet. Ten opzichte van de vraag, welke eischen gesteld mogen worden, is'de bevoegdheid dezer Commissiën echter meestal zoo goed als onbeperkt — of, tenminste, de leden daarvan gedragen zich alsof die onbeperkt is, speciaal (en hier treedt reeds sterk op den voorgrond het protectionistische element, dat wij later zullen releveeren), tegenover buitenlandsche ondernemingen.

Niet zelden worden de handelingen van zulk eene Commissie beheerscht door den invloed van één, sterk-sprekende persoonlijkheid. In dat geval zijn de bezwaren, die hieronder tegen het toezicht door één ambtenaar in het midden gebracht zullen worden, ook tegen commissoriaal toezicht aan te voeren.

Het toezicht door Staatsambtenaren, die ieder voor zich den toestand van één of meerdere Maatschappijen te beoordeelen hebben, zou men tegenwoordig het oude systeem van Staatstoezicht kunnen noemen. Het wordt o. a. in de Vereenigde Staten nog toegepast: daar controleert de Superintendent in eiken Staat de daar werkende ondernemingen. Natuurlijk moet aan zulke ambtenaren tegenover de Maatschappijen de macht gegeven worden hunne inzichten te doen gelden. En afgescheiden nu nog van de vraag, welke waarborgen er bestaan, dat juist die inzichten de juiste zijn, kan men toch niet zonder bezorgdheid denken aan de

Staatscontrole door een Commissie.

Staatstoezich' loor één Staatsambtenaar.

Sluiten