Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een rem dus op al te groote productie. Deze rem werd aangelegd, omdat men vreesde, dat de Amerikaansche Maatschappijen met haar geweldige geldmiddelen een Staat in den Staat zouden gaan vormen. De terugtochi van de meeste dier Maatschappijen uit Europa is van deze beperkende bepaling het gevolg geweest.

4°. Andere onderdeelen. Het toezicht kan uitgestrekt worden op allerle: ondergeschikte punten van dagelijksch beheer, zoodat de Staatsambtenaren zich voortdurend te mengen hebben in den gewonen gang van zaken Daaruit ontstaan kleine en hinderlijke plagerijen, die er slechts toe leiden, een verbitterde stemming in het leven te roepen, en de verhouding tusschen "Staatsambtenaren en Directiën noodeloos verre van aangenaam te maken. Het spreekt van zelf, dat uit een dergelijke stemming nieuwe on aangenaamheden en plagerijen voortvloeien, en dat dit aanhoudend gekibbel aan niemand eenig voordeel brengen kan, allerminst aan de verzekerden.

Zonderling mag het heeten, dat geen enkele Regeering nog op het denkbeeld gekomen is, den geneeskundigen dienst der Maatschappijen te controleeren. Evengoed als door fouten in de reserveberekening of door insolide beleggingen, kan een Maatschappij in gevaar komen door het verzekeren van ongezonde personen, d. w. z. door met het geneeskundig onderzoek de hand te lichten. Ook daarop behoort dus de Staat toezicht te houden, wil dat toezicht werkelijk waarborgen met zich brengen. Er zouden dan alweer Staatsdoctoren aangesteld moeten worden, die (zoo noodig) de geneeskundige Adviseurs op de vingers moesten tikken. Acht men dit niet door te voeren, best! Maar het toezicht blijft dan ook onvolledig.

Op één punt moet ik zeer bijzonder de aandacht vestigen, en wel hierop, dat het doel van het Staatstoezicht nimmer zijn kan en mag het opsporen van werkelijke bedriegerijen, als: vervalsching in de boeken, verduistering van gelden, enz. Zulke feiten valler onder het Strafrecht en de Rechter van Instructie heeft zich daarmede te bemoeien. Het Staatstoezicht mag slechts ten doel hebben, ervoor te waken, dat alle berekeningen correct, alle geldbeleggingen solide zijn, in één woord dat het geheele beheer en de geheele inrichting eener Maatschappij op betrouwbare basis zijn en blijven gevestigd. Nimmer mag het in een soort van Politie-toezicht ontaarden, ter opsporing van misdrijven, die niet alleen bij Levensverzekering-ondernemingen, doch bij elke onderneming kunnen voorkomen, doch nooit — en hierop lette men wel — zonder oorzaak gepraesumeerd mogen worden.

Stiiatstoezid1' geen Politie-W' zicht.

Sluiten