Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„is een geluk, dat het Engelsche publiek zich niet zoo licht van zijn stuk „brengen laat door, en zich niet ernstig stoort aan het geschreeuw van „die alarmroepers, maar den noodigen tijd neemt om te wikken en te „wegen en om naar goeden raad te luisteren."

Onze Hollandsche alarmroepers zal het vernemen van deze uitspraak misschien tot nadenken brengen; en wat het Hollandsche publiek betreft, dit zal, naar ik hoop, in bezadigdheid niet bij het Britsche ten achter staan.

Uit dit alles volgt, dat Staatstoezicht niet alleen onmachtig is, het faillissement van zwak staande Maatschappijen te beletten, maar dat het dit zelfs uitlokt. Evenmin is het in staat te voorkómen, dat een krachtige, solide Maatschappij door bedenkelijke operatiën en verkeerde berekeningen haar kracht verlieze en met aanzienlijk verlies voor de verzekerden failleere; want zelfs het strengste toezicht kan die onvoorzichtigheden niet beletten.

V.

Voordat wij dit bewijzen door de resultaten van het Staatstoezicht in verschillende landen na te gaan, dient eerst iets gezegd te worden omtrent de oorzaken, die — niettegenstaande de ernstige en nooit weerlegde bedenkingen daartegen — de Europeesche en buiten-Europeesche Wetgevers meer en meer in de richting van Staatstoezicht drijven.

Er zijn herhaaldelijk zeer ernstige verliezen geleden tengevolge van het te-niet-gaan van Levensverzekering-ondernemingen, ook in die landen, waar de Staat het bedrijf controleerde. Het publiek, daardoor ongerust geworden, wel verre van de oorzaak van het kwaad te zoeken in de onmacht van den Staat om iets dergelijks te voorkómen,1) riep om verscherping van het toezicht. En de Regeeringen, wakker geschud, vonden dat verlangen billijk en begrijpelijk, 't Is alsof een schildwacht, met een speer gewapend, in slaap gevallen is en zich door den vijand heeft laten verrassen. Later geeft men dienzelfden man een geweer en acht zich dan veilig. Maar wat, als hij wéér in slaap valt?? . . .

') Zulke rampen zijn nooit geheel te voorkómen, noch op het gebied der Levensverzekering, noch op ander gebied. Zij hangen in de eerste plaats samen met de mate van ontwikkeling, het zedelijkheidsgevoel, de meerdere of mindere lichtzinnigheid, het handelsgeweten van elk volk. Hierin brengt geen wet verandering, doch alleen goed onderwijs, goed vóórgaan van de ontwikkelden, het kweeken van het gevoel van verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen.

(j. Oorzaken, 10 tegenwoordig .aar Staatstoe-

'l°ot drijven.

. Knantieele '"nipen.

Sluiten