Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is trouwens niet te verwonderen, dat het publiek zoo denkt. De handelingen der toezicht houdende Ambtenaren zijn buitengewoon ge- * schikt om bij het publiek het wantrouwen in de Maatschappijen wakker te roepen of te versterken. Aan het feit, dat ook de Ambtenaren menschen zijn met menschelijke gebreken, gelooft men in yele landen niet of moeielijk.

Des te gretiger grijpen onze hedendaagsche Regeeringen de gelegenheid tot verscherping van het toezicht aan, omdat zij daardoor geheel in de lijn blijven, waarin zij zich meer en meer bewegen, n.1. in die van het Beschermende Stelsel. Wanneer men dit in het oog houdt, vindt men de verklaring voor vele zaken, die anders volkomen onverklaarbaar zijn.

Het is mij steeds een raadsel geweest, waarom — terwijl toch in den tegenwoordigen tijd bijna alle Regeeringen open voor haar protectionistische gezindheid uitkomen en die in het belang des lands achten — elke bewering als zou ook op Levensverzelieringsgebied die protectiegeest zijn dóórgedrongen, steeds met gekunstelde verontwaardiging als met de waarheid in strijd wordt voorgesteld. Ongetwijfeld zullen de groote finantieele belangen, die op dit gebied de verschillende landen over en weer binnen elkanders grenzen bezitten, daaraan niet vreemd zijn: vrees voor représaille-maatregelen is dan oorzaak van deze „minzaamheid". Maar die vriendelijkheid bestaat alleen in woorden. „Gelijkheid voor alle Maatschappijen wenschen wij, voor binnen- en buitenlandsche ondernemingen" — aldus de schijnschoone leus, waaronder het proJectionisme zich verbergt. Juist het kunstmatig scheppen van gelijkheid, waar het buitenland in gunstiger omstandigheden verkeert dan het binnenland, is protectionisme.

Wanneer in zeker land de rentevoet 314% is; wanneer in een ander land gemakkelijk en op solide wijze nog 4% gemaakt wordt, en wanneer dan de Maatschappijen, welke in dat laatste land gevestigd zijn, zoo zij ook in het eerste willen werken, hun berekeningen op 3%% moeten baseeren en dus hun tarieven verhoogen, dan beteekent dit: 1°. Dat men den inwoners van het eerste land de gelegenheid onthoudt zich goedkoop te verzekeren. 2°. Dat men de Maatschappijen, die in dat land gevestigd zijn, ten koste van het publiek, tegen lastige concurrentie beschermt. „Alles in het belang van de verzekerden" — zegt de vaderlijke Regeering. Ik neem de vrijheid het te betwijfelen.

Dit „gelijkheidsprincipe" zal — afgescheiden van zijn protectionistische strekking — voor alle toezicht houdende Staten ook daarom een

Proteotiezucht.

Het gelijkheidsprincipe.

Sluiten