Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ke 8 uit at en van het Staatstoezicht.

In Amerika.

VI.

Laat ons thans een onderzoek ii stellen naar de resultaten, die verschillende controleerende Regeeringen van haar toezicht gezien hebben.

Werpen wij dan in de eerste plaats een blik op de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

Kolonel Greerie, President van de Connecticut Mutual Life Insurance Company, een voorstander van het behoud van Staatstoezicht in de Vereenigde Staten, liet zich ergens aldus uit, sprekende over het betreurenswaardige feit, dat vele Amerikaansche Maatschappijen hare uitgaven onmatig hoog opdrijven:

„Die neiging (tot het opdrijven der uitgaven) bestaat ook tegenwoordig nog, ja is zeljs krachtiger dan ooit te voren, en het is een onbetwistbaar feit, dat het aannemen van sommige der tontine-systemen voor „de winstverdeeling een zeer noodige veiligheidsklep geworden is voor „de soliditeit der Maatschappijen. Outneem haar dat middel, en hare „resultaten zullen voor hare verzekerden slechts weinig aantrekkelijks „hebben."

Wij zien hier dus een voorstander van Staatstoezicht, die volmoi dig bekennen moet, dat dit toezicht onmachtig is, de neiging tot het opdrijven der onkosten te onderdrukken, en dat onder de wakende oogen van. den Staat naar middelen wordt gegrepen, om het hooge onkostcncijfer voor het publiek te verbergen, en op die wijze Maatschappijen, die nu niet zoo heel veel aantrekkelijks hebben, zeer aantrekkelijk te doen schijnen. Met medeweten van den Staat wordt dus het publiek een rad voor de oogen gedraaid. Gezegend Staatstoezicht!

Mr. James W. Alexander, President van de Equitable, verklaarde onomwonden, dat de Superintendent, die in eiken Staat aan het hoofd van het verzekeringsdepartement staat, van zijn almacht soms grof misbruik maakt en acht die misbruiken een bron van onrecht en schade voor de zaak der Levensverzekering. Hij maakt den Ambtenaren het dubieuse compliment, dat het hun tot eer strekt, dat zulke misbruiken niet nog meer voorkomen!

Mr. Sheppard llomans, dien ik reeds voreger noemde, verhaalt het volgende: „Er was een Maatschappij met $ 13.000.000 aan bezittingen, „met een prachtig corps Agenten, met een geringe sterfte onder hare „verzekerden, in alle opzichten het model van een goede Verzekeringmaatschappij. Ongelukkig belegde de President een som van $ 5.000.000

Sluiten