Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„faillissement van het Crédit Viager. Tot het laatste oogenblik toe, en „hoewel het voor ieder vakman duidelijk was, wat er gebeuren moest, „is die Maatschappij rustig kunnen voortgaan met in hare prospectussen „te zeggen, dat zij stond onder de controle van het Gouvernement, onder „onmiddellijk toezicht van den Staat.

„Toen de bom gebarsten was, bleek het, dat de Staat alleen maar „bedoeld had, voor mogelijke verliezen de zoogenaamde moreele verantwoordelijkheid te dragen.

„Een wettelijke regeling, die een dergelijke ramp niet heeft kunnen „voorkómen, is voor goed en voor altijd veroordeeld."

Het is dan ook niet de verwonderen, dat toentertijd de voornaamste vakmannen in Frankrijk zich met deze uitspraak van den Heer Thomereau vereenigden. Reeds vroeger had ik gelegenheid te wijzen op de Memorie, die door de Directiën der 16 voornaamste Fransche Maatschappijen bij den Senaat tegen Staatstoezicht werd ingediend.

Maar sedert is er een kentering gekomen in de opinie der Fransche vakwereld, die haar eerste oorzaak vond in de buitengewone en wèlgeslaagde concurrentie van buitenlandsche Maatschappijen. Er ontstond een beweging, die verscherping van het bestaande Staatstoezicht beoogde, maar in alle geschriften, die daarover handelen, gold het in de eerste plaats de bespreking eener nieuwe Wetgeving op de buitenlandsche Maatschappijen.

In het Institut des Actuaires francais werd de zaak behandeld door den Heer Cheysson, die niet meer of minder beweerde, dan dat het Fransche publiek in ontwikkeling zóóverre bij het Engelsche ten achter staat, dat het nog niet, zooals dit laatste, Staatstoezicht ontberen kan! Een dergelijke bewering op elk ander gebied zou een rechtgeaard Franschman doen opstuiven! Werkelijke argumenten gaf de Heer Cheysson echter niet, jazelfs het maakt den indruk, alsof hij met zijne hoorders een loopje nemen wil, wanneer hij beweert, dat er niets vreemds in gelegen is, dat LraeMwerzefem'wg-Maatschappijen aan toezicht worden onderworpen, omdat de Staat ook toezicht oefent op de fabricage van wijn, margarine en chemische meststoffen!

Wel gingen er stemmen op, die waarschuwden tegen het drijven van hen, die bij Staatstoezicht zweren. Alfred de Courcy, de bekende Staathuishoudkundige, schreef o. a. omtrent dat toezicht: „Het is een zwijgend, *„log machtsvertoon, dat het Gouvernement compromitteert, zonder „iets goeds stand te brengen, en voortdurend kans loopt tot plagerijen

Sluiten