Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Oostenrijk. '1 Duitschland.

een instructie voor de Directiën vormen) inderdaad voldaan wordt: het is hun zelfs uitdrukkelijk verboden in het beheer in te grijpen.

In het bizonder wensch ik nog de aandacht te vestigen op wat indertijd in Oostenrijk geschied is. Daar stond een groote Onderlinge Maatschappij plotseling voor een verlies van f1. 1.200.000. Oorzaak daarvan was, dat — zooals officieel geconstateerd werd — de reserveberekening sinds meer dan tien jaren op verkeerde grondslagen geschied was. En dat nog wel, terwijl de Regeering voortdurend streng controleerde en nimmer eenige aanmerking maakte gedurende die tien jaren! Eerst toen de Ambtenaar, met het toezicht belast, door een door de Maatschappij zelve benoemde Commissie op de zaak werd opmerkzaam gemaakt, moest hij erkennen, dat de reserveberekening jaar in, jaar uit, foutief geweest was. 't Fraaiste echter is, dat, toen in een der vergaderingen, welke naar aanleiding dezer zaak belegd werden, een verzekerde de Regeering in krachtige taal voor het gebeurde verantwoordelijk stelde, de man gearresteerd werd! Natuurlijk moest men hem spoedig weer laten trekken; maar zulke toestanden teekenen!

Ook dit geval werd gevolgd door een storm onder het publiek om scherper Staatstoezicht! Gevolg: de nieuwe Oostenrijksche Wet, die Staatstoezicht en Staatsvoogdij in vrij scherpen vorm heeft ingevoerd en ook uit een technisch oogpunt niet zonder bedenkingen is. Evenwel zijn de Oostenrijksche Staatsambtenaren over het algemeen te verstandig om aan de letter der Wet te blijven hangen en is de geheime protectionistische bedoeling aldaar nooit sterk op den voorgrond getreden.

Juist andersom is het in Duitschland. Hier bestaat de absolute Staatsvoogdij en het felste protectionisme. De Staatambtenaren (leden van het „Kaiserliche Aufsichtsamt für Privat-Versicherungswesen") stellen zich niet alleen boven, doch zelfs in plaats van de Directiën, en gaan b.v. zóó ver, dat zij zich bemoeien met de wijze, waarop de winst wordt verdeeld, speciaal met tantièmes van Directeuren, enz.

Vroeger was de toestand in Duitschland anders. Toen werden in eiken Staat van het Duitsche Rijk de Levensverzekering-Ondernemingen naaide Wetten van dien Staat behandeld. Sommige staten oefenden toezicht, andere niet. Pruisen stond aan de spits met een sterk protectionistisch gekleurd toezicht, dat niet voor misbruiken terugschrikte. Sedert is er een Verzekeringswet voor het geheele Rijk ingevoerd en de Pruisische beginselen zijn daarin, nog 'n beetje aangedikt, terug te vinden.

Boven reeds zeiden wij, dat de Duitsche Ambtenaren het recht hebben,

Sluiten