Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een lijst van geldbeleggingen opmaakt, buiten welke een LevensverzekeringMaatschappij hare gelden niet productief maken mag, verschillende solide en voordeelige geldbeleggingen steeds uitgesloten worden. Zeer zeker moet dit influenceeren op de gemiddelde rente, die de Maatschappij van hare bezittingen maakt, en dat wel in ongunstigen zin. Daardoor worden de behaalde resultaten en de gemaakte winsten geringer, hetgeen ook de door de verzekerden te genieten voordeelen vermindert. Toch ware een vermeerdering daarvan mogelijk geweest, zonder eenig gevaar voor de soliditeit der geldbeleggingen, want — en zelfs de vurigste voorstanders van Staatstoezicht moeten dit toegeven! — geen Regeering heeft de wijsheid zóózeer in pacht, dat zij een lijst van geldbeleggingen geven kan, die al het goede op dit gebied in zich sluit, en buiten welke niets goeds bestaan kan.

Nog heel. wat nadeeliger wordt het voor Maatschappijen en verzekerden, wanneer de Staat nóg positiever optreedt, en beveelt: In dit of dat fonds moet ge zóó of zóóveel beleggen! Reeds vroeger1) deelde ik mede, dat de Pruisische Staat dit standpunt innam tegenover de buitenlandsche Maatschappijen en haar dwingen wilde, een deel van hare bezittingen te beleggen in Pruisische Staatspapieren. Daardoor werd haar de gelegenheid benomen, meer dan 3% van die fondsen te maken, hetgeen noodzakelijk een vermindering van inkomsten moest te weeg brengen, en daardoor ook aan de in de winst deelende verzekerden schade berokkende. Het eenige, wat de Pruisische Regeering met dat voorschrift bereikte was dan ook een vermindering van de winst voor Maatschappijen en verzekerden. En toch zal wel niemand willen ontkennen, dat men op solide wijze nog wel iets meer dan 3% maken kan! Het wordt dan ook terecht in twijfel getrokken, of bij het uitvaardigen van deze bepaling wel alleen vaderlijk belang in het lot der verzekerden voorgezeten heeft!

Zien wij dus, dat het toezicht öp de geldbelegging voor den algemeenen toestand der Maatschappijen niet heilzaam is, men zoude mij wellicht tegemoet kunnen voeren, dat de winsten misschien wel minder groot zullen worden, maar dat daartegenover de zekerheid staat, dat alleen prima geldbeleggingen gekozen zullen worden. Dit nu is een illusie. Er kunnen insolide beleggingen voorkomen, die toch binnen de lijst vallen, welke de strengst toeziende Regeering voor solide beleggingen heeft vastgesteld. Mag ik nog even in herinnering brengen, wat ik reeds vroeger

l) Zie blz. 206.

Sluiten