Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededeelde omtrent een President, die onder de wakende oogen van den Staat, door een onoordeelkundige geldbelegging van $ 5.000.000, zijn Maatschappij te gronde richtte, en dat nog wel in Amerika, waar de bemoeiingen van de Regeeringen met geldbelegging zeer ver gaan? Een toezicht, dat onmachtig is, iets dergelijks te verhinderen, is daardoor alleen dubbel en dwars veroordeeld.

VIII.

Reeds in den aanvang van dit Hoofdstuk merkte ik op, dat tegenover Staatstoezicht volstrekt niet de absolute anarchie op het gebied der Levensverzekering staat. Er is een ander middel, om de soliditeit der Maatschappijen zooveel mogelijk te waarborgen, om te waken tegen onjuiste berekeningen, tegen het opdrijven van de onkosten, tegen het kiezen van insolide geldbeleggingen, in één woord tegen onoordeelkundig en onvoorzichtig beheer. Dat middel is verkieslijk boven Staatstoezicht alleen reeds omdat het de individueele vrijheid onaangetast laat en nimmer ontaarden kan in een soort van Politie-toezicht, dat een vrijen Staat met verlichte Staatsinstellingen onwaardig is. Dat middel is: de gedtoongen, bij de Wet georganiseerde openbaarheid, welke een Directie aan het door haar gevoerde beheer te geven heeft. Niet alleen, dat daardoor de Vrijheid van Bedrijf volkomen gerespecteerd wordt, maar tevens wordt er een toestand door geboren, die zoowel in het belang van de Maatschappijen als in dat van de verzekerden is. Theoretisch is dat aan te toonen, practisch is het onwederlegbaar bevestigd.

Het toezicht, dat de Staat slechts gebrekkig uitoefenen kan, wordt overbodig, zoodra men aan de verzekerden en, in het algemeen, aan het publiek gelegenheid geeft, het zelf uit te oefenen. Men ziet dan niet door den bril van een Staatsambtenaar, doch met eigen oogen; en het is een feit, dat om zoo te zeggen sinds het ontstaan der wereld erkend is, dat geen oog scherper ziet en beter controleert dan dat van de belanghebbenden, in casu van het publiek, van de verzekerden!

Om dit door de verzekerden zeiven uit de oefenen toezicht mogelijk en vruchtbaar te maken, zijn vier zaken noodig:

1°. Dat men hun de noodige gegevens verschafte tot het vormen van een juist eigen oordeel.

2°. Dat zij in staat zijn, zich uit die gegevens dat oordeel te vormen.

3°. Dat, zoo dat oordcel dermate ongustig uitvalt, dat zij hunne Maat-

Gedwongen jponbaurheid.

Sluiten