Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

model ingerichte staten toegezonden, waarop verschillende, zeer uitvoerige vragen ter beantwoording gesteld en de noodige ruimten voor de antwoorden opengelaten zijn. De Maatschappij heeft die staten ingevuld naar het Verzekeringsbureau van de Regeering te zenden, en tevens haar Jaarverslag op diezelfde wijze te publiceeren. Van regeeringswege worden alle gegevens nog bewerkt, en het verdierjt aanbeveling, die van alle Maatschappijen tegelijk te publiceeren in een vorm, die een gemakkelijk overzicht mogelijk maakt. Vorm en inhoud der aan de Maatschappijen voor te leggen staten moeten door den Wetgever worden vastgesteld; de Engelsche modellen zijn daarvoor zeer leerzaam.

Men houde daarbij echter steeds voor oogen, dat er voor de te stellen vragen zekere grenzen bestaan. Men moet alleen naar die zaken vragen, welke werkelijk voor het publiek van belang zijn, en waarvan het publiceeren een Maatschappij niet directe schade brengen kan. Zoo b.v. zou het geen zin hebben, een Maatschappij, die in verschillende landen werkt, te dwingen, op te geven, welke zaken zij in elk dier landen afzonderlijk doet. Voor verzekerden, die alleen met de Maatschappij als geheel te rekenen hebben, heeft dit geen bizonder belang. Alleen concurrenten zouden zich haasten van zulke mededeelingen te profiteeren, door zich te gaan vestigen in landen, waar veel, en door van vestiging af te zien in landen, waar minder zaken door zulk een Maatschappij gedaan worden. Evenzoo kunnen al te gedétailleerde vragen omtrent geldbelegging alleen strekken, om aan concurrenten voordeelige wijzen van geldbelegging te leeren kennen. Men kan zeer liberale beginselen op het gebied van concurrentie huldigen en er toch bezwaar in zien, op deze wijze direct in het belang der concurrenten werkzaam te zijn, zonder zelf daarvan eenig nut te kunnen trekken.1)

Men zal begrijpen, dat, ook bij invoering van het systeem der gedwongen openbaarheid, een Regeeringsbureau voor verzekeringsaangelegenheden in het leven geroepen moet worden, doch dat de taak van dat bureau een geheel andere is dan bij het Staatstoezicht. Niet, zooals daar, een zich mengen in alle aangelegenheden van beheer der Maatschappijen, een ruw ingrijpen in den dagelijkschen gang van zaken, doch eenvoudig een nauwkeurig onderzoek naar de resultaten van ieders bedrijf en een publiceeren daarvan in behoorlijken vorm, echter zonder

') Vergelijk ook het Tiende Hoofdstuk, VI: „Waarborgen voor de soliditeit der geldbelegging".

Sluiten