Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regeling van liet '"'Iriir inNedev'and.

Anarchie

aillen, iets, dat het publiek ongetwijfeld aanlokt. De toestand, waartoe tit alles geleid heeft, laat zich in weinige woorden aldus karakteriseeren, lat geen land ter wereld zoovele solide, in zichzelven krachtige Maatschappijen telt als Engeland.

In Amerika, het land met zeer streng Staatstoezicht, zou men bij ;en rentevoet, die meestal hooger was dan de Europeesche, ook meerdere .vinsten verwacht hebben, doch Mr. George King, wiens uitspraken niet Jan na rijp nadenken en na nauwkeurig onderzoek gegeven worden, verklaart, dat in dit opzicht een vergelijking zeer ten gunste van de Engelsche Maatschappijen uitvalt, en dat alleen de bizondere wijze van winstuitkeering, die men in Amerika in toepassing heeft gebracht, dit feit voor het publiek verbloemd heeft. Trouwens, na al het voorgaande, is het niet meer dan begrijpelijk, dat de gunstige gevolgen van den hoogen rentevoet door de verderfelijke werking van het Staatstoezicht moeten vernietigd worden.

In een Hollandsche brochure werd eens op Engeland gewezen, om de gunstige gevolgen van Staatstoezicht aan te toonen. De geleerde schrijver vermoedde zeker niet, dat hij door dat wijzen op Engeland juist tegen Staatstoezicht ijverde! 't Is een voorbeeld te meer van de lichtvaardigheid, waarmede leeken over deze moeielijke vraag oordeelen.

Wanneer men zich vooraf behoorlijk op de hoogte wilde stellen van de uitgebreide litteratuur, die over dit onderwerp bestaat, geloof ik, dat het systeem der gedwongen openbaarheid ook ten onzent slechts overtuigde voorstanders vinden zou.

IX.

Werpen wij thans nog een vluchtigen blik op de tegenwoordige toestanden in Nederland. Een wettelijke regeling van het Bedrijf der Levensverzekering is iets, waarop èn de Maatschappijen (sinds jaren), èn het publiek (sinds korter tijd) aandringen. Zij ontbreekt tot op dit oogenblik geheel. Voor de oprichting eener Levensverzekering-Maatschappij zijn dezelfde formaliteiten vereischt als voor die van elke Naamlooze Vennootschap, en overigens heerscht volkomen vrijheid van bedrijf. Het is een allerzonderlingste omstandigheid, dat buitenlandsche Maatschappijen, zonder aan een enkele formaliteit te voldoen, haar bedrijf in ons vaderland kunnen uitoefenen. Sprak ik vroeger een warm woord, om een liberaal optreden tegenover de buitenlandsche Maatschappijen te verdedigen, een even warm woord van protest moet mij

Sluiten