Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inzien, een nog nuttiger en ruimer gebruik gemaakt kunnen worden dan zulks in het ontwerp zelf is voorzien.

Zal de toekomst ons weldra eene rationeele regeling van het bedrijf brengen? In de kringen der levensverzekeraars is daaraan steeds gearbeid, maar de Regeering stelde tegenover dien arbeid te dikwijls onverschilligheid.1) En ons Parlement is uit den aard der zaak niet genoegzaam op de hoogte van het onderwerp en blikt te dikwijls om voorbeelden naar het Oosten.

Het komt erop aan, hun, die in deze eenmaal te beslissen zullen hebben, het Staatstoezicht in zijne ware gedaante te doen kennen en daartegenover het "systeem der gedwongen openbaarheid, gepaard aan de vrijheid van bedrijf! Voor hem, die onderzoekt, studeert en de litteratuur op dit punt naleest, kan er slechts één slotsom zijn: hij zal zich tot voorvechter maken van de principes: vrijheid en openhaarheid. Zij, die half weten, op uitspraken van anderen afgaan of den Staat steeds en overal als een ideaal-wezen beschouwen, zullen veel voor Staatstoezicht gevoelen. Het komt erop aan, deze laatsten ziende te maken. Ontzaglijk kan daarbij de invloed der Nederlandsche pers zijn. Eigen studie en onderzoek zal haar tot een overtuigde tegenstandster van Staatstoezicht maken, daarvan ben ik zeker. En eigen studie is in deze der moeite waard, want het geldt een zaak van het grootste belang, waarbij het publiek voor vele millioenen betrokken is.

Allen, die bij den bloei van het vak der Levensverzekering belang hebben, kunnen door de verspreiding van juiste denkbeelden op dit punt veel goeds bewerken, opdat, wanneer de definitieve regeling eindelijk ter hand genomen wordt, niet aan bespiegelende theorie, maar aan de levende, werkzame practijk het laatste woord blijve.

X.

Ten slotte een enkel woord over de gevolgen van den oorlog, in verband met het ontbreken van een Wetgeving op het bedrijf.

De economische ontreddering der geheele wereld moet wel haar invloed doen gevoelen, ook op het gebied der Levensverzekering.

Vooral de internationaal werkende Maatschappijen moeten wel den invloed ondervinden van de depreciatie der valuta, de débacle in

Oorlo^flge)lgen.

x) Bedriegen de symptomen niet, dan zal aan deze onverschilligheid weldra een einde komen.

Sluiten