Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.I'Cvensverzekekans - contract aui goneria.

ontzegt, voor den rechter gebracht te worden. Daarentegen behoort de Wetgever alles te doen om de rechtszekerheid van alle uit de verzekeringsovereenkomst voortspruitende vorderingen zooveel mogelijk te waarborgen. Want staan wij bij spel en weddenschap voor immoreele daden, hier drukt juist hooge moraliteit haar stempel op de overeenkomst. , Reeds het motief, dat tot het contract drijft, bewijst dit in voldoende mate. Bij spel en weddenschap beoogt men uitsluitend eigen voordeel ten hoste van anderen, bij levensverzekering tracht men in de meeste gevallen, door zélf te offeren, anderen te bevoordeelen: beide motieven staan dus lijnrecht tegenover elkander. Bovendien, bij spel en weddenschap rekent ieder op het toeval, dat speciaal hèm gunstig zal zijn, naar hij hoopt. Hoe verrassender, hoe onverwachter, hoe spoediger dat toeval zich vóórdoet, des te meer beantwoordt de overeenkomst aan wat de winner zich daarvan heeft voorgesteld. En juist dat zelfde toeval is het, dat men door de overeenkomst van levensverzekering tracht de elimineeren. Welke individuen van een groote groep normaal-gezonde menschen van gelijken leeftijd het eerst, welke later, welke het laatst' zullen sterven, hangt af van een complex van allerlei invloeden, die zoo verscheiden en gecompliceerd van werking zijn, dat men ze niet anders noemen kan dan: het toeval. Daarom brengen de Maatschappijen van Levensverzekering zulke groepen bijeen om coöperatief te sparen; het toeval van een vroegen dood heeft dan geen invloed meer op het gespaarde bedrag en waar het vroeger de nagelaten betrekkingen van den een wreed benadeeld, die van den ander sterk bevoordeeld zou hebben, verdeelt het thans zijne goede gaven gelijkelijk over allen.

Spel en weddenschap trachten naar de grootst mogelijke onzekerheid, levensverzekering tracht naar de grootst mogelijke zekerheid, en zij doet dit doormiddel van wetenschappelijke berekeningen, welke aan haar uitkomsten een vasten grondslag verschaffen, die bij spel en weddenschap ontbreekt. Verzekering elimineert dus het toeval, spel en weddenschap bieden het de hand.

Het is nu dus uitgemaakt, dat de overeenkomst van levensverzekering eene kansovereenkomst is, die belangrijke punten van onderscheid vertoont met elke andere kansovereenkomst. Zij vertoont punten van overeenkomst, zoowel met de overeenkomst van schadeverzekering als met die van weddenschap, doch is met geen van dezen te identificeeren. Zij vormt op zichzelve een afzonderlijke kansovereenkomst, een kansovereenkomst sui generis (zooals de juristen zeggen), die geregeld en

Sluiten