Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beoordeeld moet worden naar hare eigene behoeften en eigenaardigheden. Elke poging om haar te wringen in den vorm van een dier andere kansovereenkomsten, moet noodzakelijk een miskenning van die behoeften en eigenaardigheden mèt zich brengen. Heeft men haar daarentegen eenmaal, als zelfstandige overeenkomst, nevens die overige kanscontracten leeren beschouwen, dan zal men haar van ruimer standpunt uit kunnen beoordeelen en haar wezen met onbevangener blik kunnen doorgronden.

III.

Nadat wij aldus de juridische natuur van het contract van levensverzekering hebben leeren kennen, stellen wij de in het practische gedeelte van ons vak diep ingrijpende vraag:

Wanneer moet men aannemen, dat de overeenkomst van Levensverzekering tot stand is gekomen?

Het meerendeel der rechtsgeleerden meent, dat men hier te doen heeft met een van die overeenkomsten, welke tot stand komen, zoodra van beide zijden de toestemming daartoe gegeven is. Zulke contracten zijn er zeer vele, en de meest voorkomende overeenkomst, die van koop en verkoop, behoort o.a. tot diezelfde categorie. De verkooper doet zijn offerte: hij biedt deze of gene koopwaar aan tegen een bepaalden prijs. Zoodra nu de wederpartij daarop ingaat en van haar toestemming tot het aangaan van den koop, 't zij mondeling, 't zij schriftelijk, blijk geeft, komt, door die toestemming alléén, de overeenkomst van koop en verkoop tot stand. De koop heeft dan dus plaats gehad, en men heeft zich beiderzijds aan de gevolgen daarvan te onderwerpen. Op dezelfde wijze gaat het bij het afsluiten eener levensverzekering. De Maatschappij doet, doormiddel van hare prospectussen, een offerte aan ieder, die aan zekere vereischten voldoet (b.v. aan het vereischte eener goede gezondheid). Zij behoudt zich echter het recht voor, zelve het oordeel te vellen over de vraag, of aan die vereischten werkelijk voldaan is, zonder verplicht te zijn dat oordeel te motiveeren. In de practijk komt dit neêr op het volgende: Wie bereid is op de gedane offerte in te gaan, bericht dit aan de Maatschappij door het inzenden eener geteekende aanvrage. In gewone omstandigheden zou daardoor de overeenkomst tot stand zijn gekomen; maar hier moet de Maatschappij zich eerst ervan overtuigen, dat de persoon in kwestie

Tijdstip, waarop het contract van Levensverzekering tot stand, komt.

Sluiten