Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op bepaalde datums aan haar een bepaalde premie voldaan worde. Wordt die voorwaarde niet vervuld, zoo krijgt de overeenkomst evenmin effect, als wanneer, in het zooeven aangehaalde voorbeeld, B den bepaalden dienst niet aan A bewijst. Zoolang derhalve de eerste premie niet betaald, en daarmede een begin van uitvoering aan de voorwaarde gegeven is, kan er voor de Maatschappij ook nimmer eenige verplichting uit de overeenkomst voortvloeien, en is het risico voor haar nog niet begonnen te loopen.

Maar uit dit alles volgt nog iets anders, dat van veel meer gewicht is en in verband staat met een kwestie, die diep in de dagelijksche practijk der Levensverzekering grijpt.

De voorwaarde, die vervuld moet worden, wil de Maatschappij tot de uitkeering der verzekerde som gehouden zijn, d.i. de premiebetaling, bestaat in verreweg de meeste gevallen niet uit één enkele handeling,

maar uit een reeKs van nancienngen, ene, ais complex, cie Deciongen voorwaarde uitmaken. Immers de premiebetaling vindt bijna steeds in vaste termijnen plaats, zoolang de verzekering bestaat, en eerst wanneer de verzekerde overleden en de laatste, aan dat overlijden voorafgaande termijn betaald is, kan men zeggen, dat de voorwaarde in haar geheel vervuld is.

Wat nu, indien zij slechts gedeeltelijk vervuld wordt, indien n.1. de premiebetaling gedurende eenigen tijd wordt volgehouden, doch later uitblijft? Wanneer de dienst, dien A aan B als voorwaarde oplegde, daarin bestaat, dat deze een pakje van het eene huis naar het andere brengen zal, en B brengt het halverwege, maar legt het dan op straat neer, dan zal A hem de uitbetaling der /100 op goede gronden weigeren. En wanneer B dan in het midden brengt, dat hij het pakje toch halverwege gebracht, en dus aanspraak op de helft, op / 50, heeft, dan kan A hem met volle recht antwoorden: „De voorwaarde was, dat ge den „geheelen weg zoudt afleggen, en dan zoudt ge recht op ƒ 100 hebben; „wanneer ge die voorwaarde niet in haar geheel vervult, hebt ge op „geen cent recht, zelfs al bleef er slechts 1/109deel van Uw taak te volbrengen over!" Geheel op dezelfde wijze moet men naar streng recht bij het contract van levensverzekering redeneeren. Door staking van de premiebetaling, ook al heeft die jaren lang geduurd, wordt de bedongen voorwaarde niet vervuld: het pakje blijft onder weg liggen! Dientengevolge vervalt elke verplichting, voor den verzekeraar uit zijn voorwaardelijke verbintenis voortvloeiende.

Sluiten