Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tract van Verzekering bij overlijden gesloten, of de Maatschappij verklaart zich, doormiddel van hare voorwaarden, bereid casu quo en onder zekere omstandigheden (b.v. het 3-jarig bestaan der verzekering) een gedeelte van de aanwezige reserve te restitueeren. Aangezien de voorwaarden meestal op de polis voorkomen en daardoor deel van het contract vormen, verleenen de Maatschappijen door zulk een bepaling hunnen verzekerden een recht van „afkoop". Met den naam afkoop heeft men deze operatie bestempeld, omdat de Maatschappij daardoor de pretentie, welke de verzekerde op haar bezit, afkoopt.

Bij een vroegere gelegenheid handelde ik reeds over de berekening der afkoopsommen en het nadeel, dat onvermijdelijk voor elke Maatschappij aan het veelvuldig voorkomen van afkoop verbonden is.1) Op den voorgrond moet steeds staan, dat men hier te doen heeft met een vrijwillige concessie der Maatschappijen, waartoe evenwel de concurrentie haar in haar eigen belang drijft. De Wetgever, die zulk een afkoop door de Wet voor de Maatschappijen verplichtend stelt, handelt onjuridisch en onoordeelkundig. Het is een rechtskundige onmogelijkheid, dat uit een verbintenis, die onder een bepaalde voorwaarde wordt aangegaan, nog verplichtingen zouden voortvloeien, wanneer die voorwaarde niet vervuld wordt.

IV.

Het spreekt vanzelf, dat het slechts de verzekeringnemer zijn kan, die recht heeft op de afkoopsom. Immers slechts deze heeft de vrije beschikking over de bestemming der verzekering en over het voortduren of afbreken daarvan.

Hier vind ik gelegenheid, even te wijzen op een spraakverwarring, die in onze taal heerscht in de benaming van de verschillende personen, die bij het contract van levensverzekering betrokken zijn. Verzekeringnemer is hij, die de verzekering aanvraagt en met de Maatschappij de overeenkomst sluit; verzekerde is hij, op wiens leven de verzekering wordt afgesloten; begunstigde is hij, aan wien de bedongen uitkeering moet plaats hebben. De verzekerde speelt dus een passieve rol; hij ontleent, als zoodanig, aan de overeenkomst van levensverzekering geen enkel recht, evenmin als het verzekerde huis of het verzekerde schip,

Hechten van de» verzekeringue-

Vocabulair.

l) Zie blz. 70. v.v.

Sluiten