Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk recht verkrijgt bij in-de-plaats-stelling of bij het eigenlijke endossement de nieuwe begunstigde? — Het antwoord daarop is toch zeer eenvoudig: Natuurlijk geen ander recht dan dat van den oorspronkelijk begunstigde, d.w.z. uitsluitend en alléén het recht op de toekomstige uitkeering. Evenmin als de verzekeringnemer, als zoodanig, ooit een recht verkrijgen kan op de verzekerde som zelve (al kan hij ook aanwijzen, wie dat recht wèl hebben zal), evenmin kan de begunstigde ('t zij de oorspronkelijk begunstigde, 't zij hij, die deze kwaliteit door in-deplaats-stelling verkregen heeft) ooit de rechten verkrijgen, welke den verzekeringnemer toekomen en juist onafscheidelijk aan de kwaliteit van verzekeringnemer verbonden zijn. Ik bedoel hier vooral het recht van afkoop.

Herhaaldelijk komt het in de practijk voor, dat de begunstigde (vooral de begunstigde, die dit door in-de-plaats-stelling of endossement geworden is) de Maatschappij verzoekt, de polis af te koopen en de afkoopsom aan hem uit te betalen. Dit verzoek moet van de hand worden gewezen, zoo de. verzekeringnemer daarbij zijn medewerking niet verleent; want slechts op kwitantie van dezen kan het bedrag van den afkoop worden uitbetaald.

Het recht van afkoop toch is geheel iets anders dan het recht op de verzekerde som. Dit laatste kan nooit door den verzekeringnemer verkregen worden (behalve zoo hij tevens als begunstigde optreedt, maar dan verkrijgt hij het alleen in die kwaliteit); het recht van afkoop komt aan hem uitsluitend toe, het maakt'deel uit van zijn vermogen. Want, gelijk de verzekeringnemer de verzekering heeft aangegaan, zoo kan ook hij alleen haar verbreken; en wanneer bij dat verbreken hem door een concessie van de Maatschappij nog eenige restitutie toekomt, dan moet die ook aan hem worden uitbetaald, en aan niemand anders. Nu kan de verzekeringnemer van dat recht wel afstand doen, maar daartoe is de eenvoudige aanteekening achter op de polis, het z.g. „endossement", niet voldoende. Ons Burgerlijk Wetboek toch schrijft voor zulk een overdracht van rechten bepaalde formaliteiten voor: een authentieke of onderhandsche acte, die aan den verzekeraar behoorlijk beteekend moet worden. Ook in ons geval zou men zich daaraan moeten houden.

Zoolang echter slechts eenvoudige in-de-plaats-stelling heeft plaats gehad, kan afkoop ajleen verleend worden op kwitantie van den verzekeringnemer. Evenwel ware het wenschelijk, de toestemming van

Het recht van afkoop onafscheidelijk van den verzekering-

Sluiten