Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte nog deze opmerking. Sommige Maatschappijen eischen voor de geldigheid van in-de-plaats-stelling en endossement, dat de desbetreffende aanteekening op de rugzijde van de polis door de Directie voor „gezien" geteekend worde. Dit verdient m.i. aanbeveling, al is het een beperking van het recht van den verzekeringnemer.

In het algemeen toch moet elke maatregel toegejuicht worden, die ertoe strekken kan, waarborgen ervoor in het leven te roepen, dat de verzekerde som werkelijk worde uitbetaald aan hem, dien de verzekeringnemer daarvoor heeft bestemd. De kennisgeving aan de Directie te eischen voor de geldigheid van elke aanwijzing van een nieuwen begunstigde, is een bepaling, die zonder twijfel die strekking heeft.

Tevens kan de Maatschappij zich dan verbinden, ingeval van staking der premiebetaling, daarvan aan den nieuwen begunstigde, zoo die aangenomen heeft, kennis te geven, opdat deze desgewenscht de premiebetaling voortzette.

Kennisgeving van in-de-plaatsstelling en endossement aan de Maatschappij.

V.

Thans zullen wij meer in het bizonder de vraag beschouwen, welke bevoegdheden voor den begunstigde uit de verzekering voortvloeien. Zagen wij reeds, dat de verzekeringnemer in die kwaliteit nimmer eenig recht op de verzekerde som verkrijgen kan, voor den begunstigde is dat recht juist het voornaamste.

Het kan eerst worden uitgeoefend na den normalen afloop der verzekering, dus na den dood van den verzekerde, doch het bestaat reeds vóór dien tijd.

Wij zagen immers, dat het, als een recht op een toekomstig voordeel, reeds gedurende het bestaan der verzekering aanwezig is, en dat dit recht herroepelijk of onherroepelijk is, al naarmate van het aannemen daarvan al of niet uitdrukkelijk blijkt. Ook over zijne andere uit die onherroepelijkheid voortvloeiende rechten handelde ik reeds, in de eerste plaats over het recht van endossement, in de tweede plaats over zijn bevoegdheid om bij afkoop zijn medewerking al of niet te verleenen, en in het laatste geval de premiebetaling voor eigen rekening voort te zetten.

Deze rechten, die den begunstigde gedurende het bestaan der verzekering kunnen toekomen, mag ik als afgehandeld beschouwen. Ik ga dus over tot de behandeling van zijn recht op de verzekerde som, zoodra

Eechten van den begunstigde.

Zijne rechten g0' durende het bestaan der verzö' kering.

Zijne rechten het normaal loopen dor verzekering.

Sluiten