Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovI,°,fra v»n cis

verzekeringnemer individueel gevraagd is, geldt de omstandigheid, dat niet binnen een vastgestelden tijd geantwoord wordt, als toestemming. Wie bezwaar heeft moet zulks uitdrukkelijk mededeelen, anders telt hij mede onder hen, die geene bezwaren hebben.

De practijk eischt voorts, dat aan Volksverzekering-Maatschappijen (die hare verzekerden soms bij honderdduizenden tellen), bij eene zekere uitgebreidheid, de gelegenheid gegeven worde, het vragen der individueele toestemming te vervangen door eene kennisgeving per advertentie in één of meer dagbladen, waarbij de verzekeringnemers worden opgeroepen, eventueele bezwaren aan de Directie der overdragende Maatschappij kenbaar te maken.

Ten slotte zoude het ook aanbeveling verdienen, aan begunstigden, die het recht op de toekomstige uitkeering hebben aangenomen, het recht te geven zich tegen de overdracht te verzetten én hen dus te behandelen op dezelfde wijze als de verzekeringnemers. Immers het gaat niet aan, dat aan iemand, die als onderpand eene polis van de Maatschappij A heeft aangenomen, daarvoor, tegen zijn wil, een polis van de Maatschappij B opgedrongen worde.

Hoewel het ook bij deze regeling vanzelf spreekt, dat de overdragende Maatschappij niet kan worden geliquideerd, zoolang er nog verzekerden zijn, die hunne toestemming geweigerd hebben; hoewel dus ook hierbij zulk een onderneming misschien om der wille van enkele stijfhoofdigen in naam moet blijven bestaan, omdat men niemand tegen zijn wil eene andere Maatschappij dan de door hem gekozene kan opdringen — zoo valt het toch niet te ontkennen, dat bepalingen in den geest der hier besprokene een spoedige en afdoende afwikkeling van zaken, ingeval van overdracht der portefeuille, aanmerkelijk zouden bevorderen.

De vorm, waarin de overdracht van de hoedanigheid van verzekeraar moet plaats hebben, kan geene andere zijn dan die van eene overeenkomst tusschen den overdragenden en den overnemenden verzekeraar, waarbij de laatste alle rechten en verplichtingen van den eerste, uit de door dezen afgegeven polissen voortvloeiende, overneemt, natuurlijk voorzooverre de verzekeringnemers daartegen geene bezwaren opperen. Dat daaraan tevens overneming van de op de overgedragen verzekeringen aanwezige reserve verbonden is, spreekt vanzelf.

Tegenover de verzekerden kan van de overdracht op verschillende wijzen blijk gegeven worden. Het meest logisch zoude wel zijn eene aanteekening op de polis der overdragende Maatschappij, gesteld door

Sluiten