Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, $M uitbetaling „') «elfmoord een °ub>Hijkheid tegenover den begunstigde.

ziekte. Zoo men dit aanneemt, zal, naar mijn inzien, de geheele kwestie omtrent al of niet uitbetalen vervallen, want dan zal geen ernstige Levensverzekering-Maatschappij zich van de verplichting tot uitbetaling ooit ontslagen kunnen achten. Maar wanneer men de mogelijkheid van een geheel vrijwilligen, in normalen toestand gepleegden zelfmoord erkent, is het begrijpelijk, dat (vooral vroeger!) er motieven geldend gemaakt werden, die van de uitbetaling moesten ontslaan.

Toch zou men ook in dit geval door de weigering om uit te betalen een grof onrecht begaan, en dat wel. tegenover den begunstigde, den eenige, die onder die weigering lijden zou. Nemen wij aan, dat een huisvader jaren lang zijne premiën betaald heeft, daarvoor hard heeft moeten werken en zwoegen, en het geld daarvoor misschien uit eigen mond gespaard heeft. Eindelijk wordt de strijd om het bestaan hem te sterk en hij begaat zelfmoord. Is er nu iets onredelijkers denkbaar, dan dat de Maatschappij door die daad van elke verplichting bevrijd en der weduwe het verzekerde kapitaal onthouden wordt? Die weduwe is het dan, die de straf moet dragen voor wat haar echtgenoot misdeed, en de Maatschappij zoude het recht hebben, zich daaruit een bron van winst te maken! Men werpe mij niet tegen, dat menigeen door het bewustzijn, dat de verzekerde som niet zal worden uitbetaald, van zelfmoord wordt teruggehouden. Iemand, die zóóver gekomen is, dat hij zich het leven benemen wil, denkt slechts zelden om verzekering en uitkeering. Die terughoudende kracht van het vooruitzicht, dat de verzekerde som niet wordt uitgekeerd, is in geen geval te bewijzen; haar bestaan kan vermoed worden, maar niet aangetoond. Het onrecht, aan den begunstigde te plegen, echter staat vast; hier is van geen vermoeden sprake, hier is de absolute zekerheid van een te plegen onbillijkheid, die tot eiken prijs vermeden moet worden. Ook bewere men niet, dat door zulke liberale bepalingen de soliditeit der Maatschappijen in gevaar wordt gebracht, iets dat vooral door minder kieskeurige Agenten van dóór en dóór ouderwetsche Maatschappijen wel eens in het midden wordt gebracht. De sterftetafels houden rekening met alle sterfgevallen, ook met die ten gevolge van zelfmoord. En even goed als de verzekeraar voor de verzekerde som aansprakelijk is, wanneer een volkomen gezond gebleken individu na zeer korten tijd overlijdt, even goed moet hij tot uitbetaling gehouden zijn, zoo de verzekerde zich van het leven berooft. Om te voorkómen, dat bij voorkeur zieken zich aanmelden, dient het geneeskundig onderzoek; om te voorkómen,

Sluiten