Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevaarlijke be 'oepen.

zal niemand verlangen, dat een Levensverzekering-Maatschappij het risico op zijn leven blijft loopen, of er iets onbillijks in zien, dat zij, tijdens den duur van dat waagstuk, de verzekering als niet bestaande beschouwt, mits zij haar maar niet eenvoudig vervallen verklare, en de betaalde premiën in haar kas houde! Zoodra echter iemand reist in een land of op zeeën, waar de gelegenheid bestaat dat in overeenstemming met de eischen van den tegenwoordigen tijd te doen, en hij reist ook feitelijk op die wijze, zoo is de vermeerdering van het risico voor de Levensverzekering-Maatschappij bij de tegenwoordige middelen van vervoer zóó gering, dat het niets onbillijks heeft, haar dat te laten dragen.

Ook omtrent het verblijven in tropische gewesten worden steeds voor de verzekerden gunstiger bepalingen ingevoerd. De concurrentie zal ervoor zorg dragen, dat in dit opzicht de Maatschappijen in hare concessiën zóóver gaan, als met de eischen der soliditeit is overeen te brengen; verder te gaan zou èn voor de Maatschappijen èn voor het publiek gevaarlijk kunnen worden.1)

Er zijn sommige beroepen, welker uitoefening voor den verzekeraar zeer bizondere gevaren met zich brengt, omdat de verzekerde daardoor aan een veel grootere sterftekans is blootgesteld dan in gewone omstandigheden. Oefent de verzekerde zulk een beroep reeds uit bij het aanvragen der verzekering, dan zal deze niet tot stand komen dan tegen betaling eener extra-premie, en kan er dus nimmer sprake zijn van een vervallen van de verzekering tengevolge van dat gevaarlijke beroep. Zoo echter de verzekering op de gewone voorwaarden werd afgesloten, en de verzekerde eerst later gedurende het bestaan der verzekering een gevaarlijk beroep kiest, wordt de zaak eenigszins anders. Toch zou ook dan het eenvoudig nietig verklaren der verzekering, waarop wellicht reeds vele premiën betaald zijn, een grove onbillijkheid zijn. Slechts zoo de Maatschappij de verzekering niet gesloten zoude hebben, indien de verzekerde dat beroep reeds bij het sluiten der verzekering uitgeoefend had, zou het overweging verdienen, haar de bevoegdheid toe te kennen, een vergelijk te treffen. In alle andere gevallen moet zij genoegen nemen met het betalen eener extra-premie; en ook wanneer die betaling uitblijft, kan men haar niet het recht toekennen, de reeds betaalde premiën te confiskeeren. In de practijk hebben deze

l) Zie blz. 76 en 77.

Sluiten