Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwingen alleen dan waarde, wanneer de verzekerde werkelijk tengevolge van het veranderde beroep, dat hij gekozen heeft, komt te overlijden. Zoo hij sterft aan een ziekte, die met dat beroep in geen verband staat, geeft niets der Maatschappij het recht, ook maar in eenig opzicht van het gesloten contract af te wijken.

Reeds bij een vroegere gelegenheid1) maakte ik er melding van, dat alle Maatschappijen van eenige beteekenis bizondere voorwaarden en premiën hebben ingevoerd, voor het geval de verzekerde, die ten oorlog trekken zal, zich tegen het daaruit voortspruitende gevaar verzekeren wil. Het is echter denkbaar, dat een verzekerde ten oorlog trekt, zonder aan die bepaalde voorwaarden voldaan te hebben. Alsdan gaat het evenmin aan, de verzekering als vervallen te beschouwen en zal men haar óf gedurende den tijd van den oorlog moeten schorsen, óf moeten afkoopen, zoo de verzekerde daaraan de voorkeur geeft.

Zeer veel is er tej* allen tijde geschreven en gesproken over het vervallen der verzekering, ingeval van verzwijging van omstandigheden, die op het tot stand komen invloed kunnen hebben, of wel ingeval er bij het afsluiten door den verzekerde onware mededeelingen zijn gedaan.

Wat het verzwijgen betreft, ik geloof niet, dat de kwestiën, die daaromtrent rijzen, eenige practische beteekenis hebben, en dat wel om de volgende reden:

Terecht wordt aangenomen, dat hij, die een verzekering wenscht te sluiten, niet volkomen op de hoogte zijn kan van alles, waaromtrent de Maatschappij moet worden ingelicht, opdat zij over de al-of niet-aanneembaarheid dier verzekering een juist oordeel vellen kan. Daarom legt de Maatschappij aan eiken verzekeringslustige verscheidene vragen ter beantwoording voor, en van de antwoorden daarop hangt de beslissing voor een deel af. Waar aldus het principe gehuldigd wordt, dat slechts de Maatschappij erover oordeelen kan, wat zij voor die beslissing heeft te weten, kan men van den aanstaanden verzekerde niet meer eischen, dan dat hij die vragen correct beantwoorde: andere mededeelingen mogen geacht worden niet noodig te zijn, omdat er anders naar gevraagd zou worden. Zelfs indien sommige vragen niet beantwoord worden, en de Maatschappij desniettegenstaande de verzekering aanneemt, kan die niet-beantwoording nimmer aanleiding geven tot het betwisten van de geldigheid der verzekering.

Oorlogsrisico. Vui zwijging.

l) Zie blz. 77

Sluiten