Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij kan de strekking hebben, gepleegd bedrog van den verzekeringnemer tegenover den geëndosseerde te bestendigen en met een schijn van wettigheid te bekleeden.

Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat, bij de in ons land niet bij de Wet geregelde toestanden, op dit gebied vele voetangels en klemmen liggen. Bij eene rationeele wettelijke regeling zullen m.i. de volgende grondbeginselen gehuldigd moeten worden:

1) Een duplicaat-polis moet te verkrijgen zijn, zonder eenig gevaar voor de Maatschappij. — Dit is slechts te bereiken doordat de Wet de mogelijkheid schept de verloren polis bij rechterlijk vonnis nietig te verklaren. De oorspronkelijke polis wordt daardoor een waardeloos stuk papier.

2) De bona fide verliezer dient aan de duplicaat-polis, dezelfde rechten te ontleenen als aan de oorspronkelijke. — Ook aan dezen eisch wordt voldaan, wanneer de laatste bij rechterlijk vonnis nietig is verklaard: de verzekeringnemer kan dan zijn recht van in-de-plaatsstelling zonder bezwaar behouden, en het is zelfs niet meer strikt noodig, in de duplicaat-polis de verklaring op te nemen, dat zij in de plaats treedt van het bij rechterlijk vonnis waardeloos verklaarde orgineel. Toch is die clausule wenschelijk om de tegenstrijdigheid te verklaren, die er bestaan moet tusschen den text der- polis en den datum, waarop zij gedateerd wordt. Antidateeren toch is verboden.

3) Een eventueel geëndosseerde der oorspronkelijke polis mag door kwade trouw van den verzekeringnemer, die de polis als verloren aangeeft, niet geschaad worden. — Hiertegen kan de Wet waken door de volgende bepalingen:

a. Het stellen van een termijn, binnen welken het vonnis niet kan worden uitgesproken1). Een eventueel geëndosseerde kan zich gedurende dien termijn bekend maken en de mogelijkheid wordt vermeden, dat iemand heden zijne polis endosseert en den Rechter door listige kunstgrepen ertoe brengt, haar morgen reeds nietig te verklaren.

b. Het binnen dien termijn herhaaldelijk oproepen van eventueel rechthebbenden uit de als verloren aangegeven polis, en wel per advertentie in bekende dagbladen.

Wettelijke rcg< ling betreffend' de verloren poli6

) In Oostenrijk 1 jaar en 6 weken.

Sluiten