Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ffeni poli*

Ook bij deze voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk, dat de ge├źndosseerde der oorspronkelijke polis niet ontdekt wordt en dus bedrogen uitkomt. Maar men vergete niet, dat men hem niet onvoorwaardelijk tegen de gevolgen zijner eigene zorgeloosheid beschermen kan: eene eenvoudige kennisgeving zijnerzijds aan de Maatschappij van de overdracht der polis had alle moeielijkheid kunnen vermijden.

Eene regeling als hier aangegeven, voldoet aan alle redelijke eischen. Het voordeel, dat ontstaat door den Rechter in de zaak te moeien, . ligt voor de hand. Men schept daardoor een waarborg te meer tegen mogelijke onbillijkheid: zelfs zoo de vastgestelde termijn verstreken is, blijft, bij den minsten twijfel, de mogelijkheid tot een gerechtelijk onderzoek bestaan. Ook kan de regeling worden toegepast zoowel wanneer de polis gedurende het bestaan der verzekering als verloren wordt aangegeven, als wanneer zij eerst bij het verschuldigd worden der uitkeering verloren blijkt.

Hiermede ben ik aan het einde van mijne juridische beschouwingen, die uit den aard der zaak onvolledig zijn en ook eenigszins droog zijn uitgevallen. Men wijte dit in de eerste plaats aan bet onderwerp en verontschuldige mij, zoo ik te veel van het geduld mijner lezers gevergd heb.

Sluiten