Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze redeneering is niet alleen onbillijk, maar zeer ondoordacht. Wanneer er een Maatschappij bestond, die lagere premiën berekende dan elke andere, die grootere winsten, grootere afkoopsommen, voordeeliger conditiën gaf, ja zeker, dan zoude het zeer gemakkelijk zijn vele posten voor haar af te sluiten. Daarvoor zou men zelfs niet een goed Agent behoeven te zijn. Maar zulk een Maatschappij bestaat niet, en bet is juist de taak van den bekwamen Agent, het publiek datgene voor oogen te houden, waarin zijn Maatschappij het van andere wint, en aan te toonen, dat de door haar op dat punt geboden voordeelen van dien aard zijn, dat zij te verkiezen zijn boven de voordeelen, die andere Maatschappijen op ander gebied geven. Men houde steeds in het oog, dat onder gelijke omstandigheden alle Maatschappijen ongeveer dezelfde voordeelen bieden, doch dat de eene ze in dezen, de andere in genen vorm geeft. Het komt er voor den Agent nu maar op aan, de superioriteit van den bij zijn Maatschappij gekozen vorm aan het publiek duidelijk te maken.1)

II.

Handelen wij thans in de eerste plaats over concurrentie in de tarieven.

Deze is natuurlijk aan de Directiën der Maatschappijen overgelaten.

Immers zij zijn het, die de sterftetafel of de sterftetafels kiezen en den rentevoet vaststellen, waarop de premiën gebaseerd zijn, terwijl ook door haar den opslag bepaald wordt, welke op de netto-premiën gelegd moet worden voor het dekken der onkosten en het maken van eenige winst. Bij het op die wijze vaststellen der tarieven moet elke Directie steeds in zóóverre met de concurrentie rekening houden, dat hare uitkomsten haar de mededinging met hare zuster-Maatschappijen niet onmogelijk mogen maken. Men versta mij nu wèl: een Directie zou al zeer onverstandig doen, wanneer zij bij de samenstelling harer tarieven de wetenschappelijke basis der sterftewetten uit het oog verloor, alleen om toch maar goedkoope premiën te verkrijgen; maar even

!) Tot mijn verbazing heeft deze opvatting van de Agententaak tegenspraak gevonden. De Agent zou alleen de Levensverzekering in het algemeen mogen aanbevelen, maar zich van het in het licht stellen van de voordeelen zijner Maatschappij moeten onthouden, omdat... . goede wijn geen krans behoeft! Een Agent, die aldus werkte, zou ongetwijfeld het afsluiten van vele posten bevorderen — door andereiü

Concurrentie if de tarieven.

Eischen der co»| currentie hij he samenstellen dfi tarieven.

Sluiten