Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onverstandig zoude het zijn, wanneer zij, om toch vooral „secuur" te

zijn, hare berekeningen voor verzekeringen bij overlijden op verouderde

sterftetafels (die een grootere sterfte aanwijzen dan tegenwoordig met

de werkelijkheid overeenkomt) ging baseeren, of, om toch maar groote

winsten te maken, den opslag op de netto-premièn onmatig hoog stelde.

Immers daardoor zoude zij tot resultaten komen, welke de concurrentie

met andere Maatschappijen onmogelijk maken en het doen van voor-

deelige zaken beletten zouden.

"nwaeiijke ei- Het is dus plicht van elke Directie, haren Agenten tarieven te Verte"™ van Agen- ,

de, "^.^et punt strekken, die de mededinging met anderen niet onmogelijk maken.

Maar aan den anderen kant mogen de Agenten in dit opzicht geene onredelijke eischen stellen. Wanneer sommige wijzen van verzekering bij hun Maatschappij goedkoop zijn, mogen zij niet morren, wanneer op andere tarieven de verhouding tegenover zuster-Maatschappijen ongunstiger is. Het ligt b.v. in de rede, dat goedkoope tarieven voorlevensverzekeringen meestal samengaan met dure tarieven voor lijfrenten. Daar, waar een aangenomen geringe sterfte de premiën voor de eersten laag maakt, verhoogt zij daarentegen de koopsommen voor de laatsten. Het is waar, voor lijfrenten worden gewoonlijk' andere sterftetafels gebruikt dan voor de eigenlijke levensverzekeringen1), maar niettemin is mijn bewering in het algemeen waar. Nog sterker springt dit in het oog, wanneer men de premiën vergelijkt van verzekeringen bij overlijden met die van verzekeringen bij leven. Ook daar brengt goedkoopte bij het een meestal duurte bij het ander met zich.

De Agenten doen goed, dit alles te bedenken. Zoolang de tarieven, waarmede zij te werken hebben, ongeveer met die van andere Maatschappijen overeenstemmen, zoolang hebben zij geen reden tot klagen. Is er een tarief, waarop hun Maatschappij zeer goedkoop is, zooveel te beter; laten ze het flink exploiteeren, dat zal hun gemakkelijk vallen. Is er een ander, waarop hun Maatschappij duurder is dan vele andere, laten ze dan den moed niet verliezen, maar naar gronden zoeken, die een verzekering, ook volgens dat dure tarief, niettemin bij hun Maatschappij wenschelijk maken. Laten ze vooral niet het bijltje erbij neerleggen, of hun Directie met bittere klachten over dit of dat tarief lastig vallen. Die tarieven zijn niet zoo maar losjes weg berekend: zij zijn het resultaat van-veel arbeid en veel denken, en vooral: zij vormen

J) Zie blz. 74.

Sluiten