Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooeven genoemde, de deur altijd opengesteld voor scheeve vergelijkingen. Het zal zulk een Directie daarom dikwijls moeite kosten, ervoor te zorgen, dat geen harer Agenten door die geopende deur héén slipt.1)

Er zijn genoeg andere punten, de winstverdeeling betreffende, waarop de concurrentie zich richten kan, bij de verschillende methoden, die daarbij door de Maatschappijen gehuldigd worden:

1°. De eene Maatschappij reserveert naar verhouding meer voor hare aandeelhouders dan de andere: daardoor wordt, naar verhouding, de winst voor de verzekerden minder.

2°. Hier deelen de verzekerden van het sluiten hunner verzekeringen af in de winsten; daar moet de verzekering eerst eenigen tijd bestaan hebben.

3°. Hier blijven (bij een zich gelijk blijvend jaarlijksch winstcijfer) voor de verzekerden de winstuitkeeringen even hoog; daar wordt in dit opzicht een progressief stelsel gehuldigd, naarmate den tijd van het bestaan van elke verzekering, d.w.z. in den aanvang geniet elke verzekering slechts een kleine winstuitkeering, doch deze groeit jaarlijks aan, zoolang de premie betaald wordt.

4°. Hier kunnen alle verzekeringen in de winst deelen; daar slechts verzekeringen boven een zeker bedrag en naar bepaalde tarieven.

5°. Hier geschiedt de winstuitkeering jaarlijks; ginds om de 2, 3 of meer jaren, of wordt het tontine-stetsel gehuldigd.2)

6°. Hier kan men zich alleen met winst verzekeren, daar bestaan ook tarieven zonder aandeel in de winst, die door hunne geringere premiën den verzekerden, in plaats van de kans op winst, een onmiddellijk voordeel bieden.

Men ziet het, er zijn heel wat punten, waarop de Agent de superioriteit van zijn Maatschappij boven andere aantoonen kan, wanneer het punt der winstuitkeering ter sprake komt. Hij hoede zich echter voor positieve beloften omtrent het hoe hoog der in de toekomst uit te keeren winsten.

•Dit brengt mij op een richting, die sommige, vooral buitenlandsche, Maatschappijen langen tijd aan hare concurrentie gegeven hebben. Ik bedoel het concurreeren met winstbeloften, een concurrentie, die voor de

Winstuitkeei'if als concurrent1' middel.

Winstbelo/'j! door de »>* schappijen.

!) Vergelijk ook blz. 111. 2) Vergelijk blz 96

Sluiten