Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A8«nten.

verzekerden in het algemeen schadelijk, voor het vak der Levensverzekering nadeelig, en met een eerlijke, loyale mededinging niet altijd te vereenigen is. Ik weet, dat ik hier in tegenspraak kom met de opvatting van vele Agenten, ja met die van vele Directiën. Ik weet, dat er Maatschappijen zijn, die juist in het doen van mnst-beloften haar voornaamste middel van concurrentie zoeken, die ook hare Agenten daartoe opwekken, en die op redeneeringen als de mijne antwoorden: „Wij beloven „niets, wij maken alleen, ter beoordeeling van onze waarschijnlijke resultaten, een schatting der toekomstige winsten, op grond, der reeds „gemaakte, en leggen die onzen verzekeringscandidaten voor. Wat is „daaraan ongeoorloofds?"

Ik zoude met twee wedervragen willen antwoorden: Kunt ge met eenige zekerheid den loop der sterfte in de naaste toekomst bepalen?

Kunt ge met eenige zekerheid de aanstaande bewegingen in den rentevoet voorspellen?

Kunt ge noch het een, noch het ander — en ik vrees daarvoor —, dan is de waarschijnlijkheid, waarop ge Uwe schattingen grondt, al zeer onwaarschijnlijk; want hoe zuinig ge ook beheert, hoeveel ge ook afsluit: een daling in den rentevoet, een ongunstige wending in de sterfte, een algemeene en blijvende daling op de fondsenmarkt werpt al Uwe schattingen omver.1) Die daling, die ongunstige wending kunt gij, noch iemand voorkómen: ge staat er volkomen machteloos tegenover. En voer mij niet tegemoet, dat de verzekerden toch óók wel weten, dat zij slechts met losse schattingen te doen hebben. Want al mocht dit Uwe, der Directie bedoeling zijn, Uwe Agenten vatten het dikwijls anders op!

De wijze, waarop sommige Agenten, met of zonder voorkennis hunner Directie, met winstvoorspiegelingen opereeren, meen ik een wonde plek in het vak der Levensverzekering te mogen noemen.2)

De Agent der Maatschappij A is in concurrentie met den Agent der Maatschappij B. De eerste heeft zijn premie voor een bepaalde verzekering opgegeven, en wel voor een contract met aandeel in de winst. „En hoe groot zal mijn winstaandeel bij Uw Maatschappij zijn?" — is de natuurlijke vraag van den verzekeringscandaat. De Agent, zich

x) De oorlogsjaren, die achter ons liggen, hebben hat onbetrouwbare van zulke schattingen wel zéér scherp aangetoond.

2) In den laatsten tijd hoort men over dergelijke voorspiegelingen minder dan vroeger: een natuurlijk gevolg van de omstandigheid, dat het bedrijf minder winst oplevert.

20

Sluiten