Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de winstvoorspiegelingen wordt nog een ander gebruik gemaakt, dat nóg bedenkelijker is, omdat daarbij elke gedachte aan goede trouw bij voorbaat reeds is uitgesloten.

Ik geef dadelijk een voorbeeld uit de practijk. Iemand wenscht een gemengde verzekering te sluiten, d.i. hij wenscht een verzekering te sluiten zóódanig, dat het verzekerde bedrag na een bepaald aantal jaren aan hemzelven, of, zoo hij voor dien tijd komt te overlijden, onmiddellijk aan zijne nabestaanden worde uitbetaald. Hij onderhandelt daarover met twee Maatschappijen. Maatschappij A heeft hem de premie volgens hare tarieven voor de gewenschte verzekering opgegeven. Die premie-opgave komt onder de oogen van Maatschappij B, en aanstonds heet het: „Bij mij kunt ge veel goedkooper terecht! Zie maar!" Den verzekeringscandidaat worden nu cijfers voorgelegd, die inderdaad veel lager zijn, zóóveel lager, dat ieder vakman onmiddellijk begrijpt, dat het hier niet dezelfde wijze van verzekering geldt. En werkelijk, de door Maatschappij B opgegeven cijfers hebben betrekking op een verzekering voor het geheele leven met tijdelijke premiebetaling, dus op een verzekering zóódanig, dat na een bepaald aantal jaren de premiebetaling ophoudt doch het verzekerde bedrag nog niet wordt uitgekeerd, hoewel dit laatste juist de bedoeling van den candidaat-verzekerde is. Wel wordt hem na dat aantal jaren een zekere winst beloofd, doch het verzekerde bedrag wordt eerst na het overlijden van den verzekerde uitbetaald, zoodat er nog jaren verloopen kunnen tusschen het oogenblik, waarop de premiebetaling ophoudt, en het oogenblik, waarop de uitkeering plaats vindt. Het spreekt van zelf, dat de premie, welke Maatschappij A vraagt voor een verzekering, die in het gunstigste geval na b.v. 20 jaren moet worden uitbetaald, hooger is dan die, welke Maatschappij B vraagt voor een verzekering, die misschien eerst over 40 of 50 jaren zal behoeven te worden uitbetaald, al loopt de premiebetaling ook na 20 jaren af. Maar bij de door Maatschappij B voorgestelde verzekering ontvangt de candidaat-verzekerde ook minder dan hij verlangt, daarentegen juist wat hij wenscht, indien hij zich bij Maatschappij A verzekert.

De Agent van Maatschappij B wacht zich echter wel, hem daarop te wijzen; integendeel hij doet alles, om bij zijn candidaat den waan te doen ontstaan, dat de door de twee Maatschappijen aangeboden verzekeringen volkomen dezelfde zijn. En geen wonder! Want op hei verlangde tarief is zijn Maatschappij duurder \

Bij loyale concurrentie zou hij dus ongeveer aldus moeten spreken:

WiiiBtvoorüf gelingen als fl del om de vM lijking met tP ven van con/, reerende ^ schappijen te* valselien.

Sluiten