Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Mijn Maatschappij is op het door U bedoelde tarief duurder dan de „Maatschappij A. Maar ik zou U een andere wijze van verzekering „aanraden, de levenslange met tijdelijke premiebetaling. Dan betaalt „ge slechts zóó en zóóveel!" Doch onze Agent houdt niet van loyale concurrentie; hij legt zijnen candidaat-verzekerde een ander, minder voordeelig en daarom goedkooper tarief voor, en zegt: „Ziet ge wel, „hoeveel goedkooper wij zijn!", alsof het één en hetzelfde tarief gold. Om dit bedrog — want ik kan er geen ander woord voor vinden! — te doen slagen, bieden dé winstvoorspiegelingen hem een zeer welkom middel. Door verschillende becijferingen wordt het den verzekeringslustige n.1. duidelijk gemaakt, dat de voortreffelijke Maatschappij B zulke verbazende winsten behaalt, dat zij na 20 jaren den verzekerde reeds ongeveer het geheele verzekerde bedrag zal kunnen uitbetalen, indien hij zulks wenscht. Zet hij de verzekering echter voort, zoo zal, wanneer eenmaal de uitkeering plaats zal vinden, het verzekerde kapitaal bijna verdubbeld zijn. Wel wijselijk wordt echter verzwegen, dat van dat alles niets in de polis komt te staan, dat de geheele berekening slechts op „waarschijnlijke" (?) winsten gebaseerd, en alles dus een niet gegarandeerde belofte is. Nog veel minder maakt men er melding van, dat geen Maatschappij ter wereld in staat is, die belofte te vervullen!

Ziedaar dus den verzekerde, die den post afsluit, de polis accepteert en zich nu verbeeldt een „gemengde verzekering" te hebben loopen, en over het bepaalde aantal jaren de verzekerde som te zullen ontvangen. Hoe bitter bedrogen komt hij uit, wanneer hij na het verstrijken van dien termijn ontdekt, hoe de vork in den steel zit, en dat men hem — om de volksuitdrukking te gebruiken — knollen voor citroenen in de hand heeft gestopt.

Men meene niet, dat ik hier over een geval gehandeld heb, dat alleen in mijn verbeelding bestaat! Speciaal wat ik hier heb medegedeeld is iets, dat door de Agenten van sommige Maatschappijen niet ééns, maar dagelijks geschiedt. Het zou mij ten hoogste verwonderen, wanneer er onder de vakmannen, die dit boek in handen krijgen, niet verscheidene zijn, die in hun practijk dergelijke gevallen reeds meermalen aangetroffen hebben. En hoeveel treuriger wordt dit niet, wanneer men tot de ontdekking komt, dat juist de Agenten van één en dezelfde Maatschappij, hoewel zij over een uitgestrekt gebied verspreid zijn, zich op deze wijze van concurreeren toeleggen, zoodat de gevolgtrek-

Sluiten