Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een openlijk aan de kaak stellen van de „unfaire" handelwijze der geïncrimineerde Agenten en Maatschappijen door circulaires, courantenartikelen, enz. heeft zeer groote bezwaren. Onvermijdelijk ontstaat daaruit een alles behalve verkwikkelijk twistgeschrijf, waarin vaak verdachtmakingen en grofheden de plaats van argumenten moeten vervullen. En het publiek, dat dergelijke lectuur onder de oogen krijgt, haalt de schouders op en zegt, beide partijen over één kam scherend: „Natuurlijk! Die heeren van de Levensverzekering zitten elkaar altijd „in de haren. De schuld zal wel weêr aan beide zijden liggen!"

Er blijft dus voor de Directiën.niet veel anders over dan te berusten en van haar zijde alles te doen, om door de verspreiding van vakkennis en heldere begrippen onder hare Agenten en onder het publiek de kans op welslagen voor een op drogredenen gegronde concurrentie zooveel mogelijk te verijdelen.

Uit alles, wat ik zooeven gezegd heb, blijkt reeds voldoende, waarom de concurrentie doormiddel van winstbeloften een wonde plek in het levensverzekeringswezen verdient genoemd te worden, wond vooral, omdat zij aan het publiek een wapen tegen Levensverzekering in de hand geeft. Vergeten wij toch niet, dat, ook in ons vaderland, de Levensverzekering nog verre van populair is.

Jaren lang heeft de volbloed Hollander dit bedrijf als een soort van duitendieverij beschouwd, als een „voordeelig zaakje" voor Directiën en Agenten, waarbij het publiek te hunnen behoeve „zijn geld liet zitten". Eerst in latere jaren is het méér en méér, ook tot het publiek, dóórgedrongen, dat men hier staat tegenover een ernstig en achtenswaardig bedrijf. En wat is nu meer geschikt om de vroegere geringschatting weer wakker te roepen dan de ontdekking, dat gedane beloften door sommige Levensverzekering-Maatschappijen niet gehouden worden? Meen niet, dat de gevolgen van lichtvaardige beloften zich alleen op de Maatschappij in kwestie zullen wreken. Het Nederlandsche publiek houdt op het punt van Levensverzekering van generaliseeren, en er is dadelijk een goede vriend of vriendin bij de hand, die den teleurgestelde toevoegt: „Och, ik heb het U altijd wel „gezegd, die Levensverzekering belooft veel, maar houdt haar beloften „niet!" En de teleurgestelde wordt weer een nieuwe Apostel, die de leer van onthouding predikt daar, waar het steeds meer veld winnen der Levensverzekering zulk een groot volksbelang is.

Daarom is het niet alleen in het belang van het publiek, maar ook in

Gevolgen v»» het werken mö^ winstvoorspieg6' lingen voor l>eJ vak der Leven3' verzekering.

Sluiten