Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a^urrentie in tt,ea"''oopsom-

het belang van alle Directiƫn en Agenten, wien het wel en wee van hun vak ter harte gaat, de concurrentie doormiddel van winstbeloften principieel te vermijden, en de nadeelige gevolgen "van wat anderen doen zooveel mogelijk te neutraliseeren, daarbij steeds in het oog houdende, dat de breede weg de eenige zekere is, zelfs al schijnt hij nu en dan minder direct naar het doel te voeren dan sommige zijpaden. Zij weten wel, dat die zijpaden op wrakke bruggen over rotspunten en afgronden voeren.

IV.

Een gebied, dat eerst in lateren tijd voor de concurrentie geopend is, is dat der afkoopsommen.

Reeds vroeger heb ik over afkoop gehandeld, en medegedeeld, hoe men eerst langzamerhand tot het inzicht gekomen is, dat het niet meer dan billijk kan genoemd worden, den verzekerden (in de eerste plaats hun, die een gemengde verzekering of eene verzekering bij overlijden gesloten hebben) onder bepaalde voorwaarden een deel van de door hen gestorte gelden te restitueeren, voor het geval zij hunne contracten niet langer voortzetten.1) Over de berekening dier afkoopsommen handelde ik in het tweede Hoofdstuk.2)

Het daar gezegde moet ik hier nog even kortelijk in herinnering brengen. De premie op een verzekering blijft natuurlijk niet intact in kas; daaruit moeten worden betaald: in de eerste plaats de op dien post vallende onkosten, in de tweede plaats de wetenschappelijk berekende bijdrage tot de reserve der Maatschappij, in de derde plaats (het gevolg van den coƶperatieven grondslag der Verzekering) het aandeel, op dien post vallende in de schadeposten, welke de Maatschappij uit te keeren heeft. Blijft er dan nog iets over, dan is dit winst. Het is duidelijk, dat slechts de bijdrage voor de reserve in kas blijft. Maar zelfs, indien een Maatschappij deze in haar geheel restitueerde, zoudezij nog schade lijden. Immers het zijn bijna uitsluitend goede risico's, die door afkoop verloren gaan, en de gemiddelde kwaliteit der risico's neemt dus door afkoop af, waarvoor vergoeding moet gevonden worden door het inhouden van een deel der reserve.

x) Zie blz. 259, v.v. 2) Zie blz. 70, v.v.

Sluiten