Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De concurrentie nu heeft sommige Maatschappijen ertoe gebracht, de voor de afkoopsommen door de voorzichtigheid en door haar finantieelen toestand aangewezen grenzen te overschrijden. Daardoor zullen zij wel niet onmiddellijk in een bedenkelijken toestand komen, doch zij zullen er verliezen door lijden, die ten slotte op de te behalen resultaten moeten influenceeren, en — dit vergete men niet — zich bij de winstuitkeeringen, ook aan verzekerden, zullen doen gevoelen. Dat de blijvende verzekerden ten koste van de uittredende begunstigd worden, door b.v. geenen of te kleinen afkoop toe te staan en de aldus in kas blijvende gelden als winstaandeel aan hen, die verzekerd blijven, en aan aandeelhouders uit te keeren, dit is te veroordeelen en niet rechtvaardig. Maar evenzeer is het niet te verdedigen, hen, die uittreden, te bevoordeelen ten koste van de verzekerden en de aandeelhouders; en dat geschiedt, wanneer den uittredenden meer wordt gerestitueerd dan met de eischen der voorzichtigheid is overeen te brengen. Immers de verliezen welke veroorzaakt worden, doordat de doorsnede van het risico voor de Maatschappij minder gunstig wordt, vinden dan geen behoorlijke compensatie, en daarvoor moeten de aandeelen in de winst van verzekerden of aandeelhouders noodzakelijk afnemen, soms zelfs aanzienlijk afnemen. Er zijn voorbeelden van Maatschappijen, die hare tarieven hebben moeten verhoogen, o.a. omdat de door haar uitgekeerde afkoopsommen te hoog bleken, om het in de toekomst, zonder een aanzienlijke vermindering der winsten, met dezelfde tarieven te kunnen volhouden. Voorwaar een zonderling resultaat van iets, dat soms als een voordeel voor de verzekerden wordt voorgesteld en dat de Maatschappijen aantrekkelijker moet maken!

Nog op andere wijze kan de concurrentie op het gebied der afkoopsommen den Maatschappijen schade berokkenen. Ik bedoel door het publiceeren van a/kooptabellen. Dit toch is dikwijls het gevolg van het propaganda maken met hooge afkoopsommen. Men meent het publiek zwart op wit te moeten geven, wat het na zekeren tijd van de betaalde premiën terugontvangen kan. Daartoe worden — dikwijls tegelijk met de tarieven — tabellen van afkoop gepubliceerd, waarop men de afkoopwaarde voor eiken leeftijd en eiken duur der tarieven reeds vóór het sluiten der verzekering vinden kan. Dit nu schijnt wel aanbevelenswaardig, ja tegenover het publiek correct en recht-door-zee, maar toch heeft het zijn bedenkelijke zijde. Door reeds bij het sluiten der verzekering de grootte van de afkoop-

Gevolgen vao hooge afkool

Afkooj)tabel>ê'

Sluiten