Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde na 3, 4, 5, enz. jaren aan het publiek voor oogen te houden, gewent men dit eraan, zich van den aanvang af met het denkbeeld van den afkoop te bevrienden. Elk jaar zal de verzekerde bij zichzelven uitrekenen: „Weer een jaar langer betaald! Nu kan ik reeds zóó en „zóóveel terug ontvangen!" En komt hij toevallig eens in geldverlegenheid, zoo zal het eerste, waaraan hij denkt, de mogelijkheid.tot afkoop zijner polis zijn, iets, waaraan hij integendeel eerst in de laatste plaats en slechts in den uitersten nood behoorde te denken. ' Het is een bewezen feit, dat verzekeringen, bij welker afsluiten zeer veel over afkoop, teruggave van premiën, enz. verhandeld werd, meestal niet haar natuurlijk einde vinden, doch inderdaad na korteren of langeren tijd afgekocht worden; dat daarentegen verzekeringen, die — om de gewone uitdrukking te gebruiken — „gladweg" worden afgesloten, zonderdat de contractant veel over afkoop spreekt, haren natuurlijken loop hebben, en slechts zelden tot afkoop komen. De reden daarvan is niet moeielijk te vinden. De huisvader, die het ernstige voornemen koestert, iets te doen voor zijne na te laten betrekkingen, en daarvan de absolute noodzakelijkheid inziet, zal in zijn polis iets — sit venia verbo —- bijna heiligs zien, iets, waarvan het in stand houden zóózeer van zelf spreekt en zóózeer boven elke andere verplichting gaat, dat het denkbeeld, de premiebetaling te stakén, hem niet of slechts terloops in het hoofd komt. Voor hem is de afkoopkwestie een zaak van ondergeschikt belang, zij staat niet op den voorgrond, zij praeoccupeert hem slechts in geringe mate. Bij hem, voor wien de premiebetaling, menschelijker wijze gesproken, ook in de toekomst geene bezwaren zal opleveren, en die in de eerste plaats denkt aan de toekomstige verzorging zijner familie, is „afkoop" een spook, dat hij vreest en verafschuwt.

Geheel anders is zulks bij dengene, die in het te sluiten contract in de eerste plaats een geldoperatie, een meer of minder speculatieve geldbelegging ziet. Deze zal nauwkeurig naar toekomstige winsten en naar afkoopwaarde informeeren. Voor hem zijn dat elementen, die den doorslag geven en bij zijne overwegingen een eerste plaats innemen, vooral wanneer hij er wel eenigszins aan twijfelt, of hij de premiebetaling geregeld zal kunnen voortzetten. De verzorging der na te laten betrekkingen zal bij hem óók wel gewicht in de schaal leggen, maar de gedachte daaraan is niet zóó allesoverheerschend, niet zóó overwegend, als bij den eerst-bedoelden verzekerings-candidaat. Zij zal óók wel

Sluiten