Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwezig zijn, maar zij staat nevens, dikwijls zelfs achter het denkbeeld van een geldoperatie, waarbij men alle goede en kwade kansen wegen wil.

Het zal wel geen nadere toelichting behoeven, dat verzekeringen van de laatste soort, wat stabiliteit betreft, achterstaan bij die der eerste, dat zij om zoo te zeggen verzekeringen van den tweeden rang zijn. Niet, dat ze -per se insolide genoemd mogen worden, maar over het algemeen zal men onder haar minder ernstig gemeende, op onwrikbare overtuiging berustende contracten aantreffen dan onder de eerstbedoelde verzekeringen.

Het publiceeren van afkooptabellen nu werkt zonder twijfel die tweede-rangs-verzekeringen in de hand, terwijl het verzekeringen der eerste soort niet, of ten minste niet noemenswaard, doet toenemen. Na alles wat ik zooeven zeide, behoef ik dat niet meer nader toe te lichten, en kan volstaan met het aanduiden van de gevolgen, die uit deze omstandigheid voortvloeien, n.1. een vermeerdering van de gevallen, waarin afkoop verlangd wordt, en een daarmede gepaard gaande vermindering in de gemiddelde kwaliteit der afgesloten posten. Zoolang men de afkoopsommen niet te hoog heeft opgevoerd, zal dit wel de uitbreiding der Maatschappij belemmeren, doch haar finantieele positie niet merkbaar verzwakken. Zoodra echter de afkoopsommen te hoog gesteld worden — en juist ingeval er tabellen van afkoop gepubliceerd worden, zal dit wel eens het geval zijn! — zullen ook de vele gevallen, waarin die hooge afkoopsommen moeten worden toegestaan, en de daarmede gepaard gaande vermindering van het gemiddelde gehalte der bestaande verzekeringen op de resultaten der Maatschappij een merkbaren invloed oefenen en haar finantieele kracht zeer zeker doen afnemen. Die afname zou ook een vermindering van de afkoopsommen moeten met zich brengen, want eene finantieel zwakke Maatschappij is wel genoodzaakt bij het afkoopen een grootèr deel van de reserve in te houden dan een finantieel sterke onderneming, die juist wegens haar finantieele kracht met een geringere vergoeding voor de vermindering van het gemiddelde gehalte harer verzekeringen genoegen nemen kan. Evenwel moeten de hooge afkoopsommen gehandhaafd blijven en wordt de toestand dus slechter en slechter.

Voor al deze bezwaren mag men bij dit middel van concurrentie niet blind zijn.

Sluiten