Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I^*6 voorstel^U?, met be-

'borgen.

V8H va» reaer8C^Ppi|enM-'-

Dan dienen zij de zaak dier verzekerden beter dan wanneer zij uitsluitend ertoe bestemd blijven, een nutteloos aureooltje van rijkdom om het hoofd eener Directie te doen stralen.1)

Ook het met rozen begroeide terrein der concurrentie in de den verzekerden te bieden waarborgen is, helaas, niet vrij van doornen! Zoodra het erop aankomt, de superioriteit der waarborgen van de eene Maatschappij aan het licht te stellen boven die der andere, doet zich een te fraaie gelegenheid voor tot het goochelen met cijfers dan dat sommige Agenten, die daarvan gaarne werk maken, er niet van zouden profiteeren. Vele andere, te goeder trouw door de behendigheid dier goochelaars overbluft, zien hun de kunstjes af, en zondigen uit onwetendheid of onvoorzichtigheid, waar bij hunne leermeesters de kwade trouw op den voorgrond staat. Beiden, leermeesters en leerlingen, speculeeren op de onbekendheid van het publiek met Levensverzekering. En ook hier doet het zich dus voor elke ernstige Maatschappij opnieuw gevoelen, hoe wenschelijk het is, ervoor te zorgen, dat het publiek tenminste eenig inzicht verkrijge in de inrichting en werking van Levensverzekering-Maatschappijen, en dat daarnaar met alle ten dienste staande middelen voortdurend gestreefd worde.

Ziehier een voorbeeld van de eenvoudige kunstjes der zooeven bedoelde Agenten. Zij redeneeren op de volgende wijze: „Maatschappij „A heeft een verzekerd kapitaal, ongeveer even groot als dat van „Maatschappij B, en toch is haar reserve kleiner dan die der laatste „Maatschappij. Dus heeft Maatschappij A bij dezelfde verplichtingen „minder reserve dan B\ Het is duidelijk, dat het met A al heel treurig „gesteld is!" Dergelijke averechtsche voorstellingen vinden bij het publiek dikwijls nog ingang. Het zal wel bijna onnoodig zijn, de fout in deze redeneering aan te toonen. Wanneer iemand over 20 jaren / 10,000 betalen moet, dan behoeft hij daarvoor op dit oogenblik minder

*) Ook de hier gegeven beschouwingen verliezen grootendeels haar kracht in de abnormale omstandigheden, waaronder wij tegenwoordig leven, al blijven zij van toepassing in normale tijden. Tegenwoordig is de positie van vele maatschappijen tengevolge van de economische wereldcrisis van dien aard, dat zij verstandig doen zooveel mogelijk „op te potten", ook in verband met wat ons wellicht nog te wachten staat. Van overtollige rijkdommen kan bij de meeste harer geen sprake meer zijn. Dit volgt reeds uit wat wij elders gezegd hebben omtrent het geringe bedrag der winsten. Maar nog eens: de maatstaf, die in normale tijden wordt aangelegd, mag niet in abnormale tijden worden vastgesteld !

Sluiten