Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ezicht door Zoo noem ik in de eerste plaats het aanhoudende en nauwkeurige

'"atstoezieht. ""'verslagen:

toezicht door Commissarissen, een onderdeel van beheer, dat bij verschillende Maatschappijen anders geregeld is, en waaraan bij de eene meer aandacht geschonken wordt dan bij de andere. De samenstelling van dit college, de wijze, waarop het zich met het algemeen beheer inlaat, de wijze, waarop wellicht de belangen der verzekerden erin vertegenwoordigd zijn door afzonderlijk daarvoor door henzelven benoemde leden, dit alles zijn omstandigheden, welke de eene Maatschappij boven de andere aantrekkelijk kunnen maken. De Agent doet dus wel, zich goed op de hoogte te stellen van alles, wat bij zijn Maatschappij hierop betrekking heeft, teneinde dit zijnen verzekeringscandidaten klaar voor oogen te kunnen stellen.1)

Agenten van Maatschappijen, welke gevestigd zijn in landen, waar de Staat direct ingrijpt in het beheer van Levensverzekering-ondernemingen, zijn gewoon, dit als een waarborg te meer voor de verzekerden voor te stellen, hetgeen de meeste hunner wel te goeder trouw zullen gelooven. Ook het publiek neemt dit gewoonlijk als een axioma aan. Welke de waarde van dezen waarborg is, heb ik reeds bij een vroegere gelegenheid aangetoond, en ik kan dus thans volstaan met eraan te herinneren, dat Staatstoezicht het daarmede beoogde doel, n.1. het waarborgen der belangen van de verzekerden, niet bereikt, en integendeel dien belangen op verschillende wijzen schade toebrengt.2)

Met meer recht kan men het publiek wijzen op de gewoonte van vele Maatschappijen — die in sommige landen terecht door de Wet tot verplichting gemaakt is3) — jaarlijks een meer of minder uitgebreid overzicht van hare werkzaamheden en van de in het vorige jaar behaalde resultaten te geven, onder mededeeling van bizonderheden omtrent de gemaakte onkosten, de berekening der reserve, de uitbetaalde verzekerde sommen, enz. Een Maatschappij, die aan dit alles volledige publiciteit geeft zal.onwillekeurig eenige toenadering van de zijde van het publiek ondervinden. Toch moet men in dit opzicht zijne verwachtingen niet te hoog spannen, speciaal niet in ons vaderland, want ook te dezen opzichte verloochent zich ons door en door conservatief volkskarakter niet. Een Maatschappij, die lang bestaat, steeds hare ver-

Vergelijk ook blz. 236 en 237.

2) Zie blz. 199, v.v.

3) Zie blz. 230, v.v.

Sluiten