Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plichtingen nagekomen is en zich daardoor een goeden naam verworven heeft, zal dien laatsten ten onzent niet licht verliezen, zelfs al gaat zij niet mede met den tijdgeest, die meer en meer het publiceeren van periodieke Verslagen eischt. Ik geloof niet, dat er vele landen buiten het onze zijn, waar dit mogelijk is: overal elders geldt geheimzinnigheid in ons vak als een bewijs, dat er iets te verbergen valt. Ten onzent hoort men slechts uiterst zelden zoo oordeelen; men vervalt hier integendeel soms in het andere uiterste, en vindt in het optreden eener zoo geheimzinnige Maatschappij iets deftigs, iets waardigs, een gepast zelfbewustzijn. Zonder nu zóóver te gaan, jazelfs zonder met de handelwijze van dergelijke ondernemingen te sympathiseeren, kan men toch niet ontkennen, dat zulke opvattingen vóór ons volkskarakter pleiten en toonen, dat „goede trouw" en het bouwen op eens anders eerlijkheid ten onzent nog geen ledige woorden geworden zijn. Daartegenover staat, helaas, het wantrouwen waarmede het meerendeel der Nederlanders nog steeds het levensverzekeringswezen in het algemeen beschouwt, en dat slechts door een aanhoudenden, eerlijken arbeid der levensverzekeraars overwonnen kan worden, waarbij zonder twijfel het openbaar maken van alles, wat op het beheer hunner Maatschappijen betrekking heeft, een zeer machtig en in vele gevallen afdoend wapen zal blijken.

Sommige Maatschappijen bieden het publiek den waarborg eener controle van de jaarlijks gepubliceerde cijfers door een buiten de Maatschappij staanden Accountant. Over de waarde van dezen waarborg bestaat in ons land nog al verschil van gevoelen; zeer zeker ligt daarin tegenover het publiek een middel tot geruststelling en hebben de Maatschappijen, die zich aan deze controle onderwerpen het volste recht daarvan een concurrentie-middel te maken tegenover hare concurrenten, die zulks niet doen. Daartegenover kan men den laatsten het recht moeielijk ontzeggen de naar hunne meening geringe beteekenis van dat concurrentie-middel aan te toonen, waarbij de hoofdargumenten wel zijn zullen: 1°. de buitengewone ingewikkeldheid van de administratie eener uitgebreide Levensverzekering-Maatschappij, welke eene controle door een betrekkelijk kort onderzoek hoogst moeielijk maakt; 2°. het feit, dat er in ons land geen wettelijke waarborg bestaat voor de deugdelijkheid van de kennis van hen, die zich Accountant noemen.

De aanstelling van. een comptabelen controleur, die in vasten dienst van de onderneming doch niet aan de Directie ondergeschikt is en b.v-.

Accountants.

Sluiten