Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel, dat aandeelenkapitaal niet in de eerste plaats de rol van een waarborgfonds voor de verzekerden heeft te vervullen. Ingeval van faillissement valt dat kapitaal natuurlijk onder de activa en zullen alle aandeelhouders tot op het bedrag van hunne aandeelen aansprakelijk zijn en gehouden, tot op dat bedrag hunne stortingen in den boedel te doen. In zóóverre zal het aandeelenkapitaal tot meerderen waarborg strekken voor allen, die aanspraken op de Maatschappij kunnen doen gelden, dus ook voor de verzekerden. Waar echter de reserve in de eerste plaats, ja uitsluitend bestemd is, dien verzekerden den waarborg te schenken, dat zij nimmer aan de Maatschappij te kort zullen komen, waar zij daarom ten allen tijde de werkelijke, contante waarde der uit de verzekeringen voortvloeiende verplichtingen moet vertegenwoordigen, zoodat, zelfs al droogde plotseling elke bron van inkomsten uit nieuwe verzekeringen op, de onderneming tóch in staat zou zijn, al hare verplichtingen na te komen, waar zij dus den hoofdwaarborg voor de verzekerden vormt, daar is het aandeelenkapitaal in de eerste plaats een middel, om der Maatschappij, als zoodanig, grootere kracht en meerdere vastheid te geven, en haar een vasten grondslag te schenken, waarop zij hare operatiën uitbreiden kan. Het dient voornamelijk (wij zagen dat reeds vroeger) om de Maatschappij in staat te stellen, zich flink en voorspoedig te ontwikkelen, en vervult eerst dan de rol van waarborg voor de verzekerden, wanneer die ontwikkeling achterwege blijft en de zaken zóózeer achteruit gaan, dat een liquidatie of faillissement voor de deur staat. Bij de oprichting van een Maatschappij, wanneer zij nog geene inkomsten uit verzekeringen of gekweekte renten heeft, zijn het de stortingen op het maatschappelijk kapitaal, die haar in staat stellen, hare eerste uitgaven te dekken. Later, wanneer een buitengewone uitgave (b.v. de kosten, welke benoodigd zijn, om de operatiën tot een ander land uit te breiden) niet uit de gewone inkomsten gedekt kan worden, wordt niet zelden opnieuw een beroep op dë aandeelhouders gedaan, en is het dus opnieuw het maatschappelijk kapitaal, dat in die uitgave voorziet. In het algemeen kan men zeggen, dat het maatschappelijk kapitaal dan bij te springen heeft, wanneer een plotselinge, zeer groote uitgave vereischt wordt, mits die uitgave productief zij, d.w.z. mits zij ertoe strekke, in de toekomst de te maken winsten te vergrooten.1) Het maatschappelijk kapitapl is de hefboom, die den steen

l) Zie ook blz. 87, v.v.

Sluiten