Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omhoog beurt, de reserve is de beschuttende laag cement, die hem tegen de invloeden van weêr en wind behoedt.

Wanneer men dit verschil in bestemming scherp in het oog houdt, is het duidelijk, dat die Maatschappijen, welke gewoon zijn, maatschappelijk kapitaal en reserve samen te tellen, en het totaal met den naam van „waarborgfonds" of iets dergelijks te bestempelen, daarmede iets doen, dat onlogisch en onwetenschappelijk is: het optellen van twee ongelijksoortige grootheden. Doel van een dergelijke optelling zal wel zijn, van het groote, aldus verkregen cijfer een trekpleister voor het publiek te maken, en in zooverre moet zij gerangschikt worden onder de reclame-middelen, en wel onder de vrij onschuldige. Zoolang men het maar niet doet voorkomen, alsof het resultaat der optelling overeenkomt met de enkele reserve van andere Maatschappijen, zoolang men er dus geen concurrentie-middel van maakt, kan men daar vrede mede hebben, al juicht men het ook niet bepaald toe. Het is hiermede evenzoo gesteld als met het publiceeren van winstcijfers, als: „50 % of 60 % van de winst aan de verzekerden!" — een vrij onschuldig reclame-, doch in de meeste gevallen een ongeoorloofd concurrentie-middel.

Bij Onderlinge Maatschappijen vervalt de mogelijkheid van een dergelijke optelling, omdat zij geen maatschappelijk kapitaal hebben. Sommige harer leggen, behalve de gewone reserven nog een bijzonder fonds aan, dat meestal ook „waarborgfonds" heet, en waarvan de bestemming bij allen niet dezelfde en bij enkelen niet geheel duidelijk is. Zooveel is zeker, dat dergelijke „waarborgfondsen" een Onderlinge Maatschappij slechts aantrekkelijker kunnen maken.

VII.

Een zeer ruim veld voor een gezonde, degelijke concurrentie bieden de voorwaarden van verzekering der verschillende Maatschappijen, zooals die in den regel op de polissen zijn afgedrukt, en zooals die meestal ook in de prospectussen voorkomen.

Het is natuurlijk de taak der Directiën, die voorwaarden vast te stellen en in een behoorlijken vorm te gieten. Voor de Agenten en het publiek, die deze voorwaarden kant en klaar onder de oogen krijgen, is het moeielijk te begrijpen, hoe ontzaglijk veel arbeid de samenstelling daarvan kost, hoeveel wikken en wegen, hoevele discussiën, dik-

Concurrentie '!j ie voorwaard6' van verzekeri»»'

Sluiten