Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binderij alon Voor het uit•linnen.

Vakkennis

zijn, dan zou die vriend opstuiven en zijn mede-bakker een leugenaar noemen. Het komt echter niet in hem op, den netgekleeden, fraaigehandschoenden Inspecteur met zijn oneerlijken concurrent te vergelijken !

Het hier gekozen voorbeeld behandelt een geval van quasi-welwillende uitspannerij. De Agent geeft zich daarbij het voorkomen van groote belangstelling in het lot van den armen verzekerde, die zoo groot gevaar loopt, zijne premiën te verliezen. Maar 't is hem volstrekt niet erom te doen, die andere Maatschappij te benadeelen: haar Directie is zeer fatsoenlijk, maar dwalen is menschelijk, maar.. maar.. en nog eens maar! Die uitspannerij is de gevaarlijkste en daarbij de meest valsche.

Minder „handige" Agenten gaan soms anders te werk en halen hun hart op, door in presentie van den verzekerde en te zijnen dienste (?) de Maatschappij, waarbij deze een verzekering heeft loopen, eens flink door te halen. Te kleine reserve, veel te hooge onkosten, treurige winsten, de Directie onbetrouwbaar, ziedaar schering en inslag van hun betoog. Het spreekt van zelf, dat zij minder kans van slagen hebben dan hunne „welwillende" collega's. Al te veel kwaadspreken maakt dikwijls juist den omgekeerden indruk van dien, welke beoogd wordt, vooral wanneer dat kwaadspreken over anderen gevolgd wordt door een opvijzelen van zichzelven en de eigen Maatschappij. Heeren, die zich op deze wijze van concurreeren toeleggen of wenschen toe te leggen, kan ik dus den welgemeenden raad- geven, de eerstbeschrevene tactiek te kiezen. Zij zullen dikwijls verbaasd staan over hun succes.

Niet altijd echter gaat alles zóó gemakkelijk en glad als in het voorbeeld, dat ik zooeven aanhaalde. Daar zijn ook moeielijkheden voor uitspanners te overwinnen, waarvan sommige niet zelden onoverkomelijk blijken. De voornaamste daarvaan zijn: vakkennis en gezond verstand bij den verzekerde.

Vakkennis, een betrekkelijk zeldzaam artikel bij het publiek — althans hier te lande! —, maar toch nu en dan voorkomend en dan voor uitspanners een allergevaarlijkst iets, waaraan zij zich zeer licht de vingers kunnen branden. Een mijner bekenden, met wien ik vroeger eiken dag in aanraking kwam, die zich zeer interesseert voor alles wat op Levensverzekering betrekking heeft, en natuurlijk zelf een verzekering heeft loopen, werd op zekeren dag door een Agent bezocht,

Sluiten